Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002234 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002234 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ