Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. Δ.Ε. 2007-2013»

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. Δ.Ε. 2007-2013» με Κωδικό ΟΠΣ 5002484 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ