Ένταξη της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ