Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΒΑΑ Δήμου Πατρέων»

Ένταξη της Πράξης «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5007664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ