Αποφάσεις έγκρισης Εγγράφων Εξειδίκευσης δράσεων

 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 1.i.1 Παραγωγή νέων/ βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΕ και την εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης επιχειρήσεων και της συνεργασίας τους με ερευνητικούς φορείς
 2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 1.i.3 «Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»
 3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 1.ii.2 «Αξιοποίηση των Δεδομένων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις»
 4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 1.ii.2β «Αξιοποίηση των Δεδομένων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις»
 5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 1.iii.3: «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»
 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 1.iii.1α: «Στήριξη Παραγωγικών Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – “Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ”, Έργα που έχουν ωριμάσει κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο»
 7. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.i.1α: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών για έργα που έχουν ωριμάσει κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο» 
 8. 1η ΤΡΟΠ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.i.1α: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών για έργα που έχουν ωριμάσει κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο» 
 9. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.i.1β «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών (Τμηματοποιημένα Έργα)»
 10. 1η ΤΡΟΠ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.i.1β «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών (Τμηματοποιημένα Έργα)»
 11. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.iv.1α: «Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»
 12. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.iv.3α: «Συμπληρωματικές δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης σε σχέση με το Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας που συνδέονται με άλλους κινδύνους σχετιζόμενους με το κλίμα πλην πυρκαγιών (π.χ. καταιγίδες, ξηρασία)»
 13. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.v.1α/1: «Έργα Ύδρευσης (Τμηματοποιημένα Έργα)»
 14. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.v.1β/1: «Έργα Ύδρευσης (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»
 15. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.v.3α/1: «Έργα προστασίας των υδάτινων διαμερισμάτων»
 16. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.vii.2α/1: «Δράσεις που βελτιώνουν τη διαχείριση περιαστικών χώρων πρασίνου, εντός περιοχών των συνεχιζόμενων στρατηγικών ΟΧΕ για ΒΑΑ. – (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»
 17. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 2.vii.2β/1: «Δράσεις που βελτιώνουν τη διαχείριση αστικών χώρων πρασίνου, με παρεμβάσεις σε χώρους δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων (Έργα που εντάσσονται σε στρατηγικές ΟΧΕ και ΟΧΕ για ΒΑΑ )»
 18. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 3.i.1α/1: «Προώθηση Κινητικότητας: Θαλάσσιες μεταφορές ΔΕΔ-Μ (Τμηματοποιημένα Έργα)»
 19. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 3.ii.1α/1: «Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτός ΔΕΔΜ (Τμηματοποιημένα Έργα)»
 20. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 3.ii.1β/1 «Αναβάθμιση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτός ΔΕΔΜ (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»
 21. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 3.ii.2α/1: «Δράσεις οδικής ασφάλειας»
 22. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4A.ii.2α/1:«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης (Τμηματοποιημένα Έργα)»
 23. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4A.ii.2β/1: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων Α & Β βάθμιας Εκπαίδευσης (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020)»
 24. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Α.ν.1α/1 Ανάπτυξη του Δικτύου Μονάδων Υγείας και εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής: Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός & Κινητές μονάδες
 25. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4A.vi.1α/1: «Παρεμβάσεις πολιτισμού σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος»
 26. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4A.vi.1β/1: «Δράσεις για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας & δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (Destination Management Organization – DMO)»
 27. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4A.vi.1γ/1 Προώθηση του τουρισμού – πολιτισμού για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής (Τμηματοποιημένα Έργα)» 
 28. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.α.4: «Παρατηρητήριο Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
 29. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσεων 4Β.θ.1α, 4Β.ια.8α, 4Β.ια.1α, 4Β.ια.1γ, 4Β.ια.2α, 4Β.ια.2δ, 4Β.ιβ.1α
 30. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.στ.1α Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση
 31. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.1α Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), Κινητές Μονάδες
 32. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.1β ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΚΕΜ
 33. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.4α Δίκτυο Δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
 34. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.2β ΣΥΔ ΑμεΑ
 35. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.1δ: «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων»
 36. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.6α/1 Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ΠΦΥ: ΤΟΜΥ
 37. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.6α.2: «Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ΠΦΥ: ΝΕΕΣ ΤΟΜΥ»
 38. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.7α.1: «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης»
 39. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.8α.1: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2023-2024»
 40. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.η.3α.1: «Βελτίωση ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ανάληψη δράσεων για την ενεργό γήρανση»
 41. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.η.5α.1: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση»
 42. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.6α.3: «Συνέχιση Παροχής Υποστήριξης Υπηρεσιών για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων»
 43. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.6α/2 Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ΠΦΥ: ΤΟΜΥ
 44. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4Β.ια.6α.2/2 Διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ΠΦΥ: ΝΕΕΣ ΤΟΜΥ
 45. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 4A.vi.1β/2: «Δράσεις για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας & δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (Destination Management Organization – DMO)»
 46. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης δράσης 4B.α.3.1 «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) (πράξεις που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο)»
 47. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης δράσης 4B.ι.1.1 «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ενεργού ένταξης των Ρομά: Ολοκληρωμένα προγράμματα και λοιπές δράσεις για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας (που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο)»
 48. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 5.i.1α/1: «Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης των Πατρών εντός περιοχής ΟΧΕ/ΒΑΑ (Τμηματοποιημένα έργα)»
 49. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 5.i.1β/1: «Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας των πόλεων εντός περιοχών ΟΧΕ/ΒΑΑ (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»
 50. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 5.i.1γ/1: «Αναβάθμιση/Αναγέννηση του παραλιακού μετώπου της πόλης των Πατρών εντός περιοχής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»
 51. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 5.i.2α/1: «Αναβάθμιση, αποκατάσταση του Θεάτρου Απόλλων Πατρών εντός περιοχής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Τμηματοποιημένα έργα)»
 52. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 5.i.2β/1: «Αναβάθμιση, αποκατάσταση Πολιτιστικών Υποδομών εντός περιοχής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Αποκατάσταση καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο) – (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»
 53. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 5.i.4α/1: «Αναβάθμιση, αποκατάσταση δημοσίων κτιρίων εντός περιοχής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»
 54. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 5.i.6α/1: «Διαχείριση δικτύων λυμάτων εντός περιοχών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Τμηματοποιημένα Έργα)»
 55. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 6.1_Α/1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 56. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 6.1_Α/2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 57. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 6.1_Β/1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 58. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 6.1_Β/2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 59. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 6.1_Γ/1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
 60. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 7.1_Α/1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤ
 61. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 7.1_Β/1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΤ
 62. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ δράσης 7.1_Γ/1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΤ