ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2_ΑΧΑΪΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ AXAIA Α.Α.Ε.

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ AXAIA Α.Α.Ε.

Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων με υπερδέσμευση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΧΑΙΑ Α.Α.Ε.