Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης»

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5092241 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης