ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 19.2_ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ_ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ. Α.Α.Ε.

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ. Α.Α.Ε.

Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων με υπερδέσμευση της 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα για την ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ. Α.Α.Ε.