Ο Δήμος Αγρινίου με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
αποτελεί αστικό κέντρο εφαρμογής Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).

Η περιοχή ΒΑΑ περιλαμβάνει το αστικό κέντρο του Δήμου, αποτελούμενο από τα ενιαία
πολεοδομικά συγκροτήματα Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής της αστικής περιοχής περιλαμβάνονται:

  • η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης,
  • η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και
  • η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση
    της αναπτυξιακής διαδικασίας

Η στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου εγκρίθηκε στις 27 /01/2017 από την ΕΥΔΕΠΠΔΕ και ανέρχεται συνολικά στο ποσό Δημόσιας Δαπάνης 20.980.000 €. Ο Δήμος Αγρινίου έχει αναλάβει τον ειδικό ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

Στρατηγική BAA ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7ΧΛ97Λ6-7ΛΩ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΒΑΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ