Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013

(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/).

Στόχος της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι η διασφάλιση της ανάδρασης σχετικά με το ρόλο των τριών Ταμείων και η συγκέντρωση στοιχείων από τα 28 Κράτη Μέλη. Η δημόσια διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και οργανισμούς και ειδικότερα φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι φορείς εφαρμογής σε όλα τα επίπεδα, οι φορείς υλοποίησης έργων όπως οι δημόσιες διοικήσεις, ΜΚΟ, δήμοι, επιμελητήρια κλπ, εταίροι που εκπροσωπούνται στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, αλλά και εμπειρογνώμονες αξιολόγησης, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας κ.α., καθώς και τους άμεσους δικαιούχους των Ταμείων.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση περιλαμβάνει 15 πακέτα εργασίας (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1):

Πακέτο εργασίας 0: Συλλογή δεδομένων και ποιότητα αξιολόγησης

Πακέτο εργασίας 1: Συγκεφαλαιωτική έκθεση (Σύνθεση)

Πακέτο εργασίας 2: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία και ΤΠΕ

Πακέτο εργασίας 3: Χρηματοδοτικά μέσα για επιχειρήσεις

Πακέτο εργασίας 4: Μεγάλες επιχειρήσεις

Πακέτο εργασίας 5: Μεταφορές

Πακέτο εργασίας 6: Περιβάλλον

Πακέτο εργασίας 7: Μοντελοποίηση των επιπτώσεων των έργων μεταφορών

Πακέτο εργασίας 8: Ενεργειακή απόδοση

Πακέτο εργασίας 9: Τουρισμός και πολιτισμός

Πακέτο εργασίας 10: Αστική ανάπτυξη και κοινωνικές υποδομές

Πακέτο εργασίας 11: Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Πακέτο εργασίας 12: Σύστημα εφαρμογής

Πακέτο εργασίας 13: Γεωγραφία των δαπανών

Πακέτο εργασίας 14: Επίδραση στα μακροοικονομικά μεγέθη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμο:

Η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης εκπνέει στις 27 Απριλίου 2016.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα δημοσιοποιηθούν μαζί με τα συμπεράσματά της εκ των υστέρων αξιολόγησης και θα συνεισφέρουν στην προετοιμασία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μελλοντική Πολιτική Συνοχής και το ρόλο των Διαρθρωτικών Ταμείων μετά το 2020.