ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Άνω των ορίων διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το υποέργο Νο 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Δ’ ΦΑΣΗ»

της Πράξης: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με την υπ’  αριθ. 1827/12-5-2016   απόφαση ένταξης  και έχει λάβει κωδικό MIS 5000951 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις μέσω της ΣΑ ΕΠ0011 κωδικός ΕΠ00110023.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Δ’ ΦΑΣΗ