Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Δράσεις
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014- 2020, Άξονες Προτεραιότητας 6 & 7».

Διευκρινήσεις Διεθνούς Διαγωνισμού