Εξάντληση διαθέσιμου προϋπολογισμού πρόσκλησης με κωδ. ΟΠΣ 4275

Μετά την ένταξη της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5069382 και τίτλο “Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της με αρ. πρωτ. 2291/16-6-2020 πρόσκλησης με κωδ ΟΠΣ 4275 και τίτλο “Ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών υποδομών”