Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027”

Εγκρίθηκε στις 5/9/2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αρ. απόφασης C(2022) 6504 final) το σχέδιο του υποβληθέντος Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027.

Πλήρες κείμενο εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027”

Παρουσίαση ΕΠ ΔΕ 2021-2027

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 628.5 εκ. € και συνολική ενωσιακή στήριξη 534.2 εκ. € και έχει τους εξής στρατηγικούς στόχους για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προσκλήσεων και προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

  1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας με όρους καινοτομίας, εξωστρέφειας και ψηφιακής ενίσχυσης
  2. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας
  3. Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια
  4. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια
  5. Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Για την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών στόχων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλύεται σε 8 Προτεραιότητες, που  καλύπτουν 5 Στόχους Πολιτικής ως ακολούθως:

Στόχος Πολιτικής Προτεραιότητα Ταμείο Ενωσιακή Στήριξη Εθνική Συνεισφορά Συνολική Δημόσια Δαπάνη
1 1 ΕΤΠΑ 60.183.782 € 10.620.668 € 70.804.450 €
2 2 ΕΤΠΑ 107.838.320 € 19.030.292 € 126.868.612 €
3 3 ΕΤΠΑ 47.634.874 € 8.406.155 € 56.041.029 €
4 4A ΕΤΠΑ 78.269.747 € 13.812.309 € 92.082.056 €
4 4B ΕΚΤ+ 135.523.143 € 23.915.849 € 159.438.992 €
5 5 ΕΤΠΑ 95.663.025 € 16.881.711 € 112.544.736 €
Τεχνική Βοήθεια 6 ΕΤΠΑ 6.199.685 € 1.094.063 € 7.293.748 €
Τεχνική Βοήθεια 7 ΕΚΤ+ 2.867.542 € 506.037 € 3.373.579 €
Σύνολο ΕΤΠΑ 395.789.433 € 69.845.198 € 465.634.631 €
Σύνολο ΕΚΤ+ 138.390.685 € 24.421.886 € 162.812.571 €
Γενικό σύνολο 534.180.118 € 94.267.084 € 628.447.202 €

Οι Στόχοι Πολιτικής και οι αντίστοιχες Προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται είναι:

Στόχος Πολιτικής 1: Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ
Προτεραιότητα 1:  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας με όρους καινοτομίας, εξωστρέφειας και ψηφιακής ενίσχυσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Προτεραιότητα 2:  Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας
Προτεραιότητα 3:  Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Προτεραιότητα 4Α:  Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Προτεραιότητα 4Β:  Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και τοπικών πρωτοβουλιών.
Προτεραιότητα 5:  Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

Το ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 είναι σε συντονισμό με τα υπόλοιπα εθνικά/τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα​, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Περιβάλλον και ​​Κλιματική Αλλαγή, Μεταφορές, ​​Πολιτική Προστασία, Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα​, αλλά και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Το «ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», βασιζόμενο στην εμπειρία της υλοποίησης του «ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», δίνει ιδιαίτερη σημασία σε δράσεις που αφορούν τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στις ΜΜΕ (RIS3), τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας, των κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδομών, της κοινωνικής συνοχής αλλά και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών παρεμβάσεων.