Ετήσιες Εκθέσεις Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε τις ετήσιες εκθέσεις προόδου του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 όπως έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μετά και τη σχετική έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης