Η πράξη, συνολικά, υλοποιείται με τρία (3) υποέργα. Το κύριο υποέργο αυτής σχετίζεται με εργολαβία η οποία υλοποιείται σε τέσσερις (4) θέσεις κατά μήκος του ποταμού Αλφειού. Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η κατασκευή προστατευτικού τείχους, με τη μορφή συρματοκιβωτίων πληρωμένων με θραυστό υλικό, κατά μήκος των οχθών του ποταμού για την προστασία από τη διάβρωση.