Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της υπ΄ αριθ. 80900/24-11-2021 διακήρυξης του Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της υπ΄ αριθ. 80900/24-11-2021 διακήρυξης του Δήμου Αγρινίου με τίτλο:  «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ: 5038180 και  με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 143821/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ