Πίνακας Ανακοινώσεων

ΝΕΟ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «Σχεδιασμός, επιλογή και προσαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «Σχεδιασμός, επιλογή και προσαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (ΟΠΣ 5132779) με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Με την παρούσα ανακοινώνεται η έγκριση του συγκεντρωτικού πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με Κωδικό Πρόσκλησης ΠΔΕ0103-5, όπως έχουν καταχωρηθεί σχετικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο κεφ. 9 της σχετικής αναλυτικής πρόσκλησης.

Απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Αρχική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 σε ενημερωτικούς ιστότοπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Αρχική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 σε ενημερωτικούς ιστότοπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της υπ΄ αριθ. 80900/24-11-2021 διακήρυξης του Δήμου Αγρινίου με τίτλο:  «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της υπ΄ αριθ. 80900/24-11-2021 διακήρυξης του Δήμου Αγρινίου με τίτλο:  «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ: 5038180 και  με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 143821/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διακήρυξη διαγωνισμού του Δήμου Αγρινίου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5038180

Διακήρυξη Διεθνoύς Ηλεκτρονικού Άνω των ορίων διαγωνισμού από τον Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5038180 με την υπ’ αριθ. 4390/20-10-2020 απόφαση ένταξης και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις μέσω της ΣΑ Ε2751 κωδικός 2020ΣΕ27510098.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού του Δήμου Αγρινίου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ: 5038180

Διακήρυξη ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού από τον Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων  του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ: 5038180  με την υπ’ αριθ. 4390/20-10-
2020 απόφαση ένταξης και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις μέσω της ΣΑ Ε2751 κωδικός 2020ΣΕ27510098.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «Σχεδιασμός, επιλογή και προσαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «Σχεδιασμός, επιλογή και προσαρμογή Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (ΟΠΣ 5132779) με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ RIS3 ΤΗΣ ΠΔΕ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υλοποίησης της πράξης: «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ RIS3 ΤΗΣ ΠΔΕ» (ΟΠΣ 5136422) με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έγκριση 2ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Εγκρίθηκε η 2η έκδοση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2η ΣΕΑΠ- ΚΑ.Λ.Ο