ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) τόσο για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) όσο και για άλλες χωρικές στρατηγικές ανέθεσε δύο μελέτες:

  • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το κύριο αντικείμενο των μελετών είναι:

Η αποτύπωση των ειδικών χαρακτηριστικών και αναγκών, καθώς και εντοπισμός του «τοπικού αναπτυξιακού δυναμικού» των περιοχών εφαρμογής των ΟΧΕ και ΒΑΑ της Περιφέρειας.

Η βασική αναπτυξιακή στόχευση των περιοχών εφαρμογής των ΟΧΕ (γενικός αναπτυξιακός στόχος) και τεκμηρίωσή τους.

Προσδιορισμός των ενδεικτικών Δράσεων.

Οι μελέτες παρελήφθησαν από την ΕΥΔΕΠ στις 14/12/2015 και 10/12/2015 αντίστοιχα.

Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών προσδιορίστηκαν τα αστικά κέντρα και οι περιοχές όπου θα εφαρμοστούν οι ΒΑΑ και ΟΧΕ αντίστοιχα. Πρόκειται για τα αστικά κέντρα Πατρών και Αγρινίου (πόλεις με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων όπως προσδιορίζεται στο ΕΠ) και τις περιοχές Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία (προσδιορίζεται στο ΕΠ) και Μεσολόγγι –Αιτωλικό (τεκμηριώνεται από την παραπάνω μελέτη).

Παράλληλα με την εκπόνηση των μελετών πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συναντήσεις με τους δυνητικούς στρατηγικούς φορείς των ΟΧΕ και ΒΑΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προετοιμασία των σχεδίων.

Την 1η και 2α Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν ημερίδες υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι και στον Πύργο αντίστοιχα με την συμμετοχή των φορέων των περιοχών όπου παρουσιάστηκαν οι μελέτες και ξεκίνησε η διαβούλευση για τον σχεδιασμό των ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές.

Επίσης αντίστοιχες ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 8 Μαρτίου στην Πάτρα και στο Αγρίνιο για την εφαρμογή των ΟΧΕ για ΒΑΑ.

Οι μελέτες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με πλατφόρμα διαβούλευσης, όπου οι φορείς των περιοχών αλλά και απλοί πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης θα προωθηθούν στους στρατηγικούς φορείς.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ευρεία διαβούλευση από τους φορείς στρατηγικής και τις αστικές αρχές για την εξειδίκευση των αποτελεσμάτων των μελετών όπου θα γίνει η καταγραφή, η ιεράρχηση, η κοστολόγηση και ο έλεγχος ωριμότητά των δράσεων.

Μετά την διαβούλευση και την σύνταξη των στρατηγικών σχεδίων η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα καλέσει τους στρατηγικούς φορείς να υποβάλλουν τα τελικά στρατηγικά σχέδια.

Θα ακολουθήσει αξιολόγηση αυτών τα οποία αναμένεται να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης έως τον Ιούνιο του 2016.

Μετά την έγκριση των σχεδίων η ΕΥΔΕΠ θα προχωρήσει στην έκδοση προσκλήσεων για την ένταξη των πράξεων (οι οποίες περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια).

Ακολουθούν τα κείμενα των μελετών

ΜΕΛΕΤΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς και Πολίτες μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις/ιδέες τους στη διαδικασία διαβούλευσης στους παρακάτω συνδέσμους: