«Ορθή επανάληψη προδημοσίευσης πρόσκλησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014 – 2020»