Παράταση προθεσμίας υποβολής Αιτήματος Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης σε δράσεις στήριξης Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο τους Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Ανακοινώνεται ότι υπογράφηκε απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήματος Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης σε δράσειςς στήριξης Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο τους Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020

 

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής Αιτήματος Τελικής Επαλήθευσης