ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αρ. πρωτ. 2409/31.05.2022 Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014- 2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ