ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικτύωσή τους»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της εκχώρησης από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προβαίνει στην παράταση της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.5.7 και τίτλο:

«Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικτύωσή τους»

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17, και ειδικότερα αφορούν τη δράση 14.6i.26.5.7 της 6ης εξειδίκευσης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά νέες δράσεις για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων όπως περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και τα οποία εμπίπτουν στην Α’ Χρηματοδοτική Προτεραιότητα αυτού.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα αφορούν τη δημιουργία Μεγάλων Πράσινων Σημείων ή Μικρών Πράσινων Σημείων ή/και Γωνιών ανακύκλωσης σύμφωνα με τους ορισμούς και τις προδιαγραφές του αρ. 21 του Ν.4447/2016 και της ΚΥΑ 18485/2017 και θα πρέπει να προβλέπουν ως κύριο μέλημα τη συγκέντρωση ρευμάτων αστικών αποβλήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ανακύκλωσης, ή ρευμάτων αποβλήτων που εν γένει δεν καλύπτονται επαρκώς από την αγορά ανακύκλωσης (Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης). Διευκρινίζεται ότι η δικτύωση αφορά τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου σταθερών (μεγάλων ή μικρών) Πράσινων Σημείων ή/και Γωνιών Ανακύκλωσης για την ικανή κάλυψη των αναγκών του Δήμου και όχι πληροφοριακά συστήματα.
1.2 Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ειδικότερα:

  • Έργα υποδομής για τη δημιουργία Μεγάλων Πράσινων Σημείων, Μικρών Πράσινων Σημείων, Γωνιών ανακύκλωσης
  • Προμήθειες εξοπλισμού για τη λειτουργία των ανωτέρω, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από υφιστάμενα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
  • Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω
  • Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ
  • Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων
  • Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν επικουρικά:
  • Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας, μέχρι του 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης
  • Μελέτες Πρόληψης/Μείωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Πηγή, μέχρι του 5% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης, εφόσον δεν έχουν ήδη εκπονηθεί στα πλαίσια του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 5.700.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/09/2018
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2019

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3223-1

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3223-2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3223-3