ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0101B-2  και τίτλο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση ερευνητικών έργων σε συγκεκριμένους τομείς ΕΤΑΚ στους τομείς της RIS3 της Δυτικής Ελλάδας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)», όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠΠΔΕ (www.dytikiellada.gr).

Οι εν λόγω τομείς παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζονται είτε από συγκέντρωση επιχειρηματικού, καινοτομικού και ερευνητικού δυναμικού το οποίο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την παραγωγική δραστηριότητα (ΤΠΕ), ή σημαντικού  ερευνητικού αλλά και επιχειρηματικού δυναμικού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη σημαντικού οικοσυστήματος με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών (Ενεργειακές Εφαρμογές). Οι τομείς αυτοί μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες δυναμικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας καθώς εξυπηρετούν οριζόντια τις ανάγκες όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά προτεραιότητα στους εν λόγω τομείς αποτελεί η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες στα οποία μπορούν αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους τεχνολογικές ικανότητες.

Πιο συγκεκριμένα αναμένονται προτάσεις  ενδεικτικά για τα παρακάτω αντικείμενα του τομέα “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
· Τεχνολογίες ιστού  (web technologies)

· Τεχνολογίες υποστήριξης κινητών εφαρμογών (mobile technologies)

· Κατανεμημένα Συστήματα (Distributed systems)

· Big data

· Τεχνητή νοημοσύνη (AI)

· Διεπαφή Ανθρώπου Μηχανής (Human Machine Interface)

· Κοινωνική δικτύωση (social networking)

· Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα (Virtual /Augmented reality)

· Βιομηχανικά συστήματα παραγωγής: αυτόματος έλεγχος, συστήματα

· Ασφάλεια συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών

· Modelling/προσομοιώσεις/υπολογιστικά εργαλεία

· Τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning)

·    Εφαρμογές ιστού (web applications)

·    Κινητές εφαρμογές (mobile applications)

·    Εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού (pervasive computing applications)

·    Ασφάλεια και προστασία

·    Εφαρμογές για περιβάλλον

·    Εφαρμογές για e-commerce/marketing/e-business για την εξωστρέφεια των τοπικών αγορών και των προϊόντων

·    Εφαρμογές για πρωτογενή τομέα, πχ. αγροδιατροφή, μεταποίηση-παραγωγή- μεταφορές-logistics

·    Εφαρμογές για υπηρεσίες επιχειρήσεις – βιομηχανίες

·    Εφαρμογές για υπηρεσίες προς πολίτες, δημόσια διοίκηση – ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αξιολόγηση

·    Εφαρμογές για υγεία, ποιότητα ζωής (quality of living)

·    Εφαρμογές για εκπαίδευση- κατάρτιση- gaming- τηλεργασία

Στόχος είναι να προκύψουν ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία εκκινόντας από επίπεδο TRL 4 ή παραπάνω να καταλήξουν σε αποτελέσματα τουλάχιστον TRL 7. Επίσης είναι δυνατή και η στήριξη επιδεικτικών/πιλοτικών δράσεων σε TRL 8 για την επιβεβαίωση και επίλυση προβλημάτων εφαρμογής για τη διαμόρφωση έργου αναφοράς από της πλευράς των εταιριών που θα εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα των έργων.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες :

Ι) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 2.000.000€.

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε έργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο, ενώ θα χρηματοδοτηθούν έργα με συνολική δαπάνη από 50.000€ έως 250.000€ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις και με συνολικό δαπάνη από 75.000€ έως 350.000€ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω (κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή στο έργο με τουλάχιστον 15% του συνολικού Π/Υ της πρότασης) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι   θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια.

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ως άνω τιθέμενου κατώτερου ορίου.

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 4/6/2018
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/9/2018 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 4η ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΠΕ (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ 

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις – διευκρινήσεις