ESPA 2021-2027
ESPA 2021-2027

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει προβεί στην  5η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0103-4 και τίτλο:

«Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»

Αντικείμενο τροποποίησης:

I. 11.2.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση / ιι) Επαλήθευση έργων
Τροποποίηση των φράσεων:
a. «Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) από ορισμένο με απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ…»
σε
«Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής ή και επιτόπιας επαλήθευσης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) από ορισμένο με απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ …»
II. 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τροποποίηση της φράσης:
a. «Σε περίπτωση διαπιστωθέντων ελλείψεων στο φάκελο δικαιολογητικών, που έχει ήδη υποβληθεί η ΔιΑΠΠΔΕ ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί στην αίτησή του, τον δυνητικό δικαιούχο να προσκομίσει εντός 10 ημερολογιακών ημερών τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν ως υποχρεωτικά στην πρόσκληση και υποβάλλονται συμπληρωματικά από τον δυνητικό δικαιούχο θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης πριν (ή έως) την ημερομηνία υποβολής φυσικού φακέλου στην παρούσα δράση. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δυνητικού δικαιούχου το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.»
σε
«Σε περίπτωση διαπιστωθέντων ελλείψεων στα αρχικά υποβληθέντα δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή μέσω φυσικού φακέλου, ο ΕΦΔ ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί στην αίτησή του, το δυνητικό δικαιούχο να προσκομίσει εντός 10 ημερολογιακών ημερών τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν ως υποχρεωτικά στην πρόσκληση και υποβάλλονται συμπληρωματικά από τον δυνητικό δικαιούχο θα πρέπει να έχουν αναφορά πριν (ή έως) την ημερομηνία υποβολής στην παρούσα δράση. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δυνητικού δικαιούχου το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.
Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης (πλην προϊόντων αλιείας), της διατροφής, του τομέα της παροχής υπηρεσιών, και άλλων επιλεγμένων κλάδων όπως η ανακύκλωση.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι :
• Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.
• Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
• Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design–Eco Label etc).
• Η προετοιμασία για την συμμόρφωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα σε διεθνή μη υποχρεωτικά ενωσιακά πρότυπα και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα.
• Την παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης), χωρίς την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης.
• Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης περιβαλλοντικών δεικτών.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.578.324€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000,00€ έως 300.00,00€

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων).

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 10/09/2019
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 24/2/2020 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πδε010304

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ

Scroll to Top