8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει προβεί στην  8η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0103-4 και τίτλο:

«Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»

Αντικείμενο τροποποίησης:

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ:
  1. προσθήκη «ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ | Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
  2. προσθήκη «Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) | 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.
   1. 1 ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες (ΑΜ) = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.400 ανθρωποώρες.
   2. Υπολογισμός ΕΜΕ:
   3. α. Εργαζόμενος με πλήρες ωράριο (8ωρο): Hμέρες ασφάλισης (του έτους) που ο εργαζόμενος δουλεύει με πλήρες ωράριο (8ωρο) / 300.
   4. β. Εργαζόμενος που δουλεύει με ωράριο μικρότερο των οκτώ ωρών (στοιχεία από τους Πίνακες προσωπικού): (αριθμός ασφαλιστικών ημερομισθίων ανά μήνα x ώρες εργασίας ανά ημέρα x μήνες εργασίας)/2.080.
  3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ | Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 1Α «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
   1. 1.6 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων: Αντικατάσταση όλης της παραγράφου με την παράγραφο «Οι δαπάνες αφορούν ειδικές διαμορφώσεις χώρων της επιχείρησης (π.χ. εργαστήρια, εκθεσιακοί χώροι, λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο), που έχουν άμεση σχέση με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο και είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα και τους σκοπούς της πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση δαπανών της κατηγορίας 1 είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής έγκριση εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σε περίπτωση μη απαίτησης έκδοσης άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης εργασιών από την πολεοδομική νομοθεσία, να προσκομίζεται ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
 • Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται κατασκευή νέου κτιρίου η διάρκεια πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μίσθωσης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με αγορά.
 • Το σύνολο των δαπανών κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να προκύπτει από την επισυναπτόμενη κατά το στάδιο της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική μελέτη (προμετρήσεις, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό). υπογεγραμμένη από αρμόδιο(ους) μηχανικό(ούς).

Οι δαπάνες της παρούσας κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

 1. 2.6 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης: Αντικατάσταση όλης της παραγράφου με την παράγραφο «Δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού αναγκαίου για τη λειτουργία της επιχείρησης και συμβάλουν σαφώς στο στόχο της πρόσκλησης σύμφωνα πάντα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο.

Σημειώνεται ότι:

Το σύνολο των δαπανών που αφορούν σε αγορά Μηχανημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες αναλυτικές προσφορές, υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές, ή άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. επίσημους τιμοκαταλόγους) κατά το στάδιο της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Οι εν λόγω προσφορές τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και το κόστος των αντίστοιχων δαπανών.

Για όλες τις δαπάνες της Κατηγορίας 2 ισχύουν τα κάτωθι:

 • Δαπάνες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της επιχείρησης γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται ενεργειακή εξοικονόμηση, η οποία θα επιβεβαιωθεί στην ολοκλήρωση της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου που οφείλει να υποβάλλει ο δικαιούχος της επένδυσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ. 13.
 • Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
 • Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.
 • Η Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού είναι επιλέξιμη όταν περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς του πάγιου στοιχείου, που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και με την τήρηση των εξής όρων: α) ο μισθωτής είναι ο άμεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηματοδότησης, β) τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση, γ) στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο για τη κοινοτική συγχρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκμισθούμενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λ.π.) δεν είναι επιλέξιμες, δ) η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να έχει ως ανώτατο χρονικό όριο τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου, όπως κάθε φορά ισχύει, ε) η κοινοτική ενίσχυση για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που αναφέρονται στο σημείο γ ανωτέρω καταβάλλεται στον μισθωτή σε μία ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά καταβληθεί, στ) ωστόσο ο μισθωτής πρέπει να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
 • Τέλη ταξινόμησης, ασφάλειες μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός και εκτός του χώρου παραγωγής δεν είναι επιλέξιμα.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή-ιδιοπαραγωγή εξοπλισμού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
  • ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ | B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 1B «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
   1. 1.5 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων: αντικατάσταση όλης της παραγράφου με την παράγραφο «Οι δαπάνες αφορούν ειδικές διαμορφώσεις χώρων της επιχείρησης (π.χ. εργαστήρια, εκθεσιακοί χώροι, λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο), που έχουν άμεση σχέση με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο και είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα και τους σκοπούς της πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση δαπανών της κατηγορίας 1 είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής έγκριση εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σε περίπτωση μη απαίτησης έκδοσης άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης εργασιών από την πολεοδομική νομοθεσία, να προσκομίζεται ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη/νες για διαμόρφωση γραφείων.
 • Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται κατασκευή νέου κτιρίου η διάρκεια πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μίσθωσης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με αγορά.
 • Το σύνολο των δαπανών κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να προκύπτει από την επισυναπτόμενη κατά το στάδιο της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική μελέτη (προμετρήσεις, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό). υπογεγραμμένη από αρμόδιο(ους) μηχανικό(ούς).
 • Σημειώνεται ότι: Οι δαπάνες της παρούσας κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 1. 2.5 Λοιπός Εξοπλισμός Επιχείρησης: προσθήκη της παραγράφου «Για όλες τις δαπάνες της Κατηγορίας 2 ισχύουν τα κάτωθι:
 • Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
 • Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.
 • Η Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού είναι επιλέξιμη όταν περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς του πάγιου στοιχείου, που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και με την τήρηση των εξής όρων: α) ο μισθωτής είναι ο άμεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηματοδότησης, β) τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση, γ) στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο για τη κοινοτική συγχρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκμισθούμενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λ.π.) δεν είναι επιλέξιμες, δ) η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να έχει ως ανώτατο χρονικό όριο τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου, όπως κάθε φορά ισχύει, ε) η κοινοτική ενίσχυση για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που αναφέρονται στο σημείο γ ανωτέρω καταβάλλεται στον μισθωτή σε μία ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά καταβληθεί, στ) ωστόσο ο μισθωτής πρέπει να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
 • Τέλη ταξινόμησης, ασφάλειες μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός και εκτός του χώρου παραγωγής δεν είναι επιλέξιμα.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή-ιδιοπαραγωγή εξοπλισμού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.
  • 4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου: αντικατάσταση της φράσης «τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε» με τη φράση «το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης»
 1. 4.2 Εκπαίδευση Προσωπικού:
  1. τροποποίηση της φράσης «συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις» σε «συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης»
  2. προσθήκη της φράσης «Δεν είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε αμοιβή του εργαζομένου»
 2. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  1. Προσθήκη της φράσης «Η αγορά γης»
 3. 7.5 Διάρκεια των έργων
  1. Αντικατάσταση της φράσης «στους δώδεκα (12) μήνες» σε «στους δεκαοκτώ (18) μήνες»
 4. 11.1.1 Τρόπος Εξόφλησης Παραστατικών
  1. Αντικατάσταση της φράσης «Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό» σε «Κατάθεση μετρητών από το λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο) στον τραπεζικό»
  2. Αντικατάσταση των παραγράφων «1. αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών, 2. έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή των επαγγελματικών λογαριασμών πληρωμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης» σε «1. αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασμών (δικαιούχου και προμηθευτή). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η ηλεκτρονική συναλλαγή εκτελείται διατραπεζικά πρέπει να προσκομισθεί έγγραφο για την ταυτοποίηση του δικαιούχου του λογαριασμού του προμηθευτή, 2. αντίγραφο κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή των επαγγελματικών λογαριασμών πληρωμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης»
 • Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών:
  1. διαγραφή της φράσης «και είσπραξης»
  2. προσθήκη της παραγράφου «αποδεικτικό είσπραξης/βεβαίωση περί της τύχης της επιταγής από την αρμόδια υπηρεσία (ΕΛΤΑ) και»
 1. εξόφληση παραστατικού μέσω μετρητών: αντικατάσταση της λέξης «ανώτερης» σε «ανώτατης»
 2. λογιστικές καταχωρήσεις διπλογραφικών βιβλίων: τροποποίηση της φράσης «στα αναλυτικά καθολικά των οικείων λογαριασμών (π.χ. εξόδων, παγίων, προμηθευτών, ταμείου κλπ)» σε «στην αντίστοιχη καρτέλα προμηθευτή»
 3. τροποποίηση της φράσης «από την ολοκλήρωση της εκάστοτε έκθεσης επαλήθευσης/ πιστοποίησης της Πράξης» σε «την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου»
 • προσθήκη των παραγράφων:
  • «Ο ΕΦΔ έχει το δικαίωμα περικοπής εγκεκριμένων δαπανών κατά την πιστοποίησή τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επενδυτικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.
  • Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπάνης, τιμολόγια αυτοπαράδοσης)
  • Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια (υλικά και άυλα) να έχουν καταχωρηθεί σε λογαριασμούς παγίου στα επίσημα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και στο μητρώο παγίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.»
 • 11.2.1 Λογιστική παρακολούθηση
  1. Προσθήκη της παραγράφου: «Εφόσον ο φορέας ασκεί επιλέξιμη και μη επιλέξιμη δραστηριότητα, με τη λογιστική παρακολούθηση επιβεβαιώνεται η μη σταυροειδής ενίσχυση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων.»
  2. Προσθήκη της φράσης «Το ανωτέρω Αίτημα Ελέγχου Προόδου πρέπει να υποβληθεί το αργότερο, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την πάροδο των 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των έργων»
 • 11.2.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση | ι) Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
  1. τροποποίηση της φράσης ««ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ» σε «Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης (Ελέγχου)»
  2. διαγραφή της φράσης «Ο δικαιούχος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ έντυπο αιτήματος επαλήθευσης, το οποίο παρέχεται από τον ΕΦΕΠΑΕ στους ιστότοπους www.pde.gov.gr, www.dytikiellada.gr , www.efepae.gr και www.diaxeiristiki.gr , το οποίο ο δικαιούχος αναπαράγει και συμπληρώνει κατάλληλα και το επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ σε pdf μορφή»
 • προσθήκη των παραγράφων «Ο περιορισμός για το ένα (1) Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών αναφέρεται σε εγκεκριμένα από τον ΕΦΔ και όχι σε υποβληθέντα αιτήματα από το Δικαιούχο επενδυτή.

Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η πιστοποίηση της μερικής εξόφλησης των παραστατικών κατά την Ενδιάμεση Επαλήθευση με τη μορφή προκαταβολών προς τους προμηθευτές, με την προϋπόθεση ότι οι προκαταβολές αυτές δεν θα ξεπερνούν το 50% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου οικονομικού αντικειμένου και ότι τα παραστατικά των δαπανών (για τα οποία έχουν δοθεί προκαταβολές) θα έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά την ολοκλήρωση του έργου.»

 1. 11.2.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση | ιι) Επαλήθευση έργων
  1. Διαγραφή της φράσης «Επισημαίνεται ότι τόσο η έγγραφη ή/και ηλεκτρονική γνωστοποίηση ελλείψεων που εντοπίστηκαν στο υποβληθέν Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, από τον ΕΦ, όσο και η κάλυψη αυτών από το δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη (έγγραφη ή/και ηλεκτρονική) γνωστοποίηση των ελλείψεων»
  2. Τροποποίηση της φράσης «έξι (6)» σε «τριών (3)»
 2. 11.2.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση | ιιι) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης – αντιρρήσεις δικαιούχου
  1. Προσθήκη της παραγράφου «Ειδικότερα, ο Δικαιούχος δύναται να υποβάλει στον ΕΦΔ εγγράφως τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της Έκθεσης Επαλήθευσης.

Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μέσω ΠΣΚΕ. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση δικαιολογητικών εκταμίευσης εκ μέρους του Δικαιούχου μετά την παραλαβή κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, συνιστά αποδοχή του συνόλου των αποτελεσμάτων κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης.

 1. 11.3.1 Προκαταβολή
  1. Διαγραφή της φράσης «Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι του 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, δύναται να πραγματοποιηθεί με σειριακά αιτήματα τα οποία δε θα υπερβαίνουν το προαναφερθέν ποσοστό και δε θα υποβληθούν μεταγενέστερα του πρώτου αιτήματος επαλήθευσης.»
 • 11.3.2 Ενδιάμεση καταβολή
  1. προσθήκη της φράσης «Οι δικαιούχοι δικαιούνται 1 (ένα) εγκεκριμένο αίτημα ενδιάμεσης καταβολής»
 • 12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  1. Διαγραφή της φράσης «Ο δικαιούχος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ έντυπο αιτήματος τροποποίησης, το οποίο παρέχεται από τον ΕΦΕΠΑΕ στους ιστότοπους www.espa.gr, www.pde.gov.gr , www.dytikiellada.gr, www.diaxeiristiki.gr , www.efepae.gr , το οποίο ο δικαιούχος αναπαράγει/κατεβάζει, το συμπληρώνει κατάλληλα και το επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ σε pdf μορφή.»
  2. Διαγραφή της παραγράφου «Τα αιτήματα τροποποίησης, εκτός αυτών που υποβάλλονται για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν να κατατίθενται μετά το πρώτο εξάμηνο από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, (η ημερομηνία υποβολής καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα αποδοθεί στο σχετικό εισερχόμενο έγγραφο)»
 • Τροποποίηση της φράσης «εξετάζει το αίτημα και εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης» σε «έχει την αρμοδιότητα εξέτασης και έγκρισης ή απόρριψης του εν λόγω αιτήματος»
 1. Προσθήκη των παραγράφων «Τροποποίηση στοιχείων της Απόφασης Ένταξης είναι δυνατή εφόσον τηρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
 2. παρέχεται επαρκής τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των προτεινόμενων μεταβολών των στοιχείων του έργου ως προς την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και την επίτευξη των στόχων του,
 3. δεν αλλοιώνεται η φύση και οι στόχοι του έργου,
 4. δεν μεταβάλλονται στοιχεία με τρόπο που να ακυρώνεται η επιλεξιμότητα της Αίτησης
 5. Χρηματοδότησης, βάσει των κριτηρίων της παρούσας Πρόσκλησης, δεν αυξάνεται το ποσό της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του έργου.
 6. δεν μειώνεται ο εγκεκριμένος επιχορηγούμενος Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου κάτω από το όριο των 25.000 €,
 7. τηρούνται οι περιορισμοί στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, όπου αυτοί προβλέπονται»
 • 12.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
  1. Τροποποίηση της φράσης «έχουν την ίδια περιγραφή» σε «εντάσσονται στην ίδια κατηγορία δαπανών»
  2. Τροποποίηση της φράσης «ότι τέτοιες» σε «ότι μόνο τέτοιες»
 1. 12.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
  1. Προσθήκη των παραγράφων «Μεταφορά τόπου υλοποίησης της επένδυσης σε περιοχές εκτός ΟΧΕ/ΒΑΑ για τις οποίες εγκρίθηκαν.

Τα σχετικά αιτήματα τροποποιήσεων παραλαμβάνονται από τον ΕΦΔ και εφόσον διαπιστωθεί ότι εμπίπτουν στις ανωτέρω μη επιτρεπόμενες περιπτώσεις απορρίπτονται.»

 • 13. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
  1. Προσθήκη των παραγράφων «Η ολοκλήρωση και παραλαβή έργου για το οποίο έχει επαληθευθεί και πιστοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, τηρούμενων των όρων του παρόντος Οδηγού, γίνεται από τον ΕΦΔ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι:

 • Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
 • Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας (νέας ή ανανεωμένης) εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαμβάνει την ενισχυόμενη, στο πλαίσιο της υλοποιηθείσας επένδυσης, δραστηριότητα.
 • Η ύπαρξη υποδομών ελαχιστοποίησης των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
 1. Τροποποίηση της παραγράφου «Μετά την σύνταξη της Έκθεσης Επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, και με βάση τα αποτελέσματά της και την σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στο Δικαιούχο.» σε «Μετά την σύνταξη της Τελικής Έκθεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης της Πράξης, και με βάση τα αποτελέσματά της, την προσκόμιση των δικαιολογητικών νόμιμης λειτουργίας, την αποπληρωμή και την οριστική παραλαβή ο ΕΦΔ προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης την οποία κοινοποιεί στο Δικαιούχο»
 • Προσθήκη της φράσης «Κατά την ολοκλήρωση δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών παρά μόνο τα μέγιστα εγκεκριμένα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης. Επισημαίνεται ότι οι τελικά πιστοποιημένες δαπάνες δεν μπορεί να είναι κάτω του κατώτατου ποσού που αναφέρεται στο κεφάλαιο 7.2.»
 1. Προσθήκη της φράσης «καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, λοιπά έγγραφα κλπ) που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ανάλογα με το είδος της επιχείρησης,»
 • 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  1. Προσθήκη των παραγράφων «Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, οι Δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ/τον ΕΦΔ με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.

Πέραν των ανωτέρω κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι Δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 115-117 του ΕΕ1303/2014 και το Κεφάλαιο II του ΕΕ 821/2014, καθώς και στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Οι χρηματοδοτούμενοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ ή/και με άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οφείλει να παράσχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης και να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός μελλοντικών παρόμοιων Δράσεων.

Οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή τους και μέχρι και την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης σε αυτούς, οφείλουν να τηρούν τους όρους της απόφασης ένταξης και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

Ειδικότερα οι Δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω αναφερόμενες υποχρεώσεις:»

 1. Προσθήκη της παραγράφου «ιστ) Να μην διακόπτουν την υλοποίηση και λειτουργία της ενισχυθείσας επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΔ)»
 • 18. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
  1. Προσθήκη της παραγράφου «Σημειώνεται ότι η Δ.Α. / ΕΦ, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.»
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
  1. Προσθήκη των παραγράφων «Για την επαλήθευση των δαπανών του έργου απαιτείται τεκμηρίωση με τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά δικαιούχο και κατηγορία δαπάνης
 • Τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση εισαγωγής από το εξωτερικό, όλα τα κατά νόμο παραστατικά (Invoice, Proforma Invoice, το σύνολο των μεταφορικών εγγράφων – CMR, Packing List, Bill of Landing, Documento di Transporto και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό μεταφοράς/εισαγωγής απαιτείται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον τόπο προέλευσης και τον τρόπο μεταφοράς -πχ. Οδικώς, μέσω πλοίου, κλπ- του εξοπλισμού).
 • Αποδεικτικά εξόφλησης σύμφωνα με το Κεφ 11.1 (επισυνάπτονται μαζί με κάθε υποβαλλόμενο)
 • Λογιστικές εγγραφές των παραστατικών. Βλέπε επεξήγηση στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος (Λογιστική απεικόνιση δαπανών και εξοφλήσεων)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του κάθε δικαιούχου, υπογεγραμμένη αρμοδίως με το γνήσιο της υπογραφής, όπου αναφέρεται ότι:
 • Τα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών
 • Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ και του ΕΦΔ
 • Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα

Γενικά παραδοτέα:

 1. Κατάσταση Ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση) για το σύνολο των εγκαταστάσεων που διαθέτει η επιχείρηση. (σε κάθε αίτημα ελέγχου).
 2. Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού (Για τις ατομικές επιχειρήσεις Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής περί μη μεταβολής, ότι δεν έχουν τροποποιηθεί/μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως σήμερα). Ειδικά για τις Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να προσκομίζεται και πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης (ΓΕ.ΜΗ.) καθώς και απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή αντίγραφο μετοχολογίου.
 3. Τυχόν έγγραφο/α που επιβάλλονται να προσκομισθούν σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της απόφασης ένταξης.
 4. Νέα τροποποιημένη άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγή όπου απαιτείται η οποία να περιλαμβάνει την/τις ενισχυόμενη/νες, στο πλαίσιο της υλοποιηθείσας επένδυσης, δραστηριότητα/τες. (Προσκομίζεται με το αίτημα ολοκλήρωσης).

Ειδικότερα, για κάθε μία από τις Κατηγορίες Δαπανών ισχύουν τα ακόλουθα:»

 1. Προσθήκη της φράσης «στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης»
 • Προσθήκη της φράσης «- Βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης κυριότητας με αναφορά στον αριθμό πλαισίου.»
 1. Προσθήκη της παραγράφου «Σε περίπτωση προμήθειας / εγκατάστασης μικρής κλίμακας ΑΠΕ επιπλέον:
 • Οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες για την υλοποίηση αλλά και λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Όλες οι απαραίτητες μελέτες για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Σύμβαση με καθεστώς αυτόνομου παραγωγού / αυτοπαραγωγού.
 • Βεβαίωση περάτωσης δοκιμαστικής λειτουργίας ή βεβαίωση σύνδεσης με το δίκτυο.
 • Υ.Δ του αρμόδιου μηχανικού όπου θα αναφέρεται ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς από ΑΠΕ δεν ξεπερνά το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης και εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες αυτής.
 • Υ.Δ του νομίμου εκπροσώπου όπου θα δηλώνει ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς από ΑΠΕ εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης και δεν αποφέρει οικονομικό όφελος για αυτήν.
 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | Κατηγορία Δαπάνης 4 «Δαπάνες Προσωπικού» (μόνο για επιχειρήσεις ανακύκλωσης)
  1. Πλήρης αντικατάσταση με «Περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/-νων (νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών στη Δράση) της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης

Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου και να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) καθώς και να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, όπως επίσης και ό,τι άλλο απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν μόνο οι ως άνω καθαρές αποδοχές, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία και εξυπηρετεί.

Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. Η νέα θέση εργασίας (ΝΘΕ) σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αφορά σε εταίρο της επιχορηγούμενης επιχείρησης.  Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το εύλογο του μισθολογικού κόστους. Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης διαπιστωθεί μη τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών ή μη εύλογο μισθολογικό κόστος, θα γίνεται αναπροσαρμογή της. Το κόστος της ΝΘΕ θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με το χρόνο απασχόλησης.

Στο μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης και των φόρων. Η δαπάνη της μισθοδοσίας ειδικά, εξοφλείται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1 Αναγγελία Πρόσληψης των υπαλλήλων για τους οποίους επιδοτείται το μισθολογικό κόστος
2 Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω προσωπικό είναι άνεργο κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
3 Αντίγραφο  του Δελτίου Ταυτότητας Εργαζομένου
4 Πίνακας Προσωπικού (Ε4) της επιχείρησης καθώς και συμπληρωματικοί-τροποποιητικοί πίνακες για την περίοδο που επιδοτείται το προσωπικό.
5 Μηνιαίες Μισθολογικές καταστάσεις (συγκεντρωτικές), του δικαιούχου όπου εμφανίζονται οι μικτές αποδοχές, οι αντίστοιχες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόροι μισθωτών υπηρεσιών ή/και λοιπές κρατήσεις και τα τυχόν επιδόματα που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο.
6 Παραστατικά πληρωμής με τραπεζικό μέσο των καθαρών αποδοχών του εργαζόμενου στον τραπεζικό του λογαριασμό και το αντίστοιχο αντίγραφο της κίνησης λογαριασμού/extrait
7 Αποδεικτικό υποβολής ΑΠΔ και εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών (δηλαδή: κινήσεις τρεχουσών εισφορών από ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΦΚΑ και ασφαλιστική ενημερότητα περί πληρωμής εκκαθαρισμένων απαιτήσεων).

 

8 Αποδεικτικό υποβολής και εξόφλησης ΦΜΥ (π.χ φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση)
9 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει, τόσο αυτός όσο και οι εταίροι/ μέτοχοι της επιχείρησης, συζυγική και συγγενική σχέση α’ και β’ βαθμού με το νέο προσωπικό.
10 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου που να δηλώνει ότι το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό δεν είχε προηγούμενη σχέση εργασίας με την επιχείρηση ή με συνδεδεμένη επιχείρηση αυτής με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.
11 Λογιστικές εγγραφές σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11.1.1.

 

Σημειώνεται ότι :

Για την πιστοποίηση της εξόφλησης των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών προσκομίζονται μόνο αντίστοιχες ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες χωρίς οφειλές.

Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ή/και ο αντίστοιχος φόρος, δηλαδή όταν δεν είναι δυνατή η έκδοση ενημερότητας χωρίς οφειλές, δύναται να πιστοποιηθούν οι ως άνω καθαρές αποδοχές υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του την οποία και εξυπηρετεί.

Στις περιπτώσεις μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών αλλά υπαγωγής σε ρύθμιση, πρέπει να προσκομίζεται το έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα περί υπαγωγής σε ρύθμιση καταβολής εισφορών, στο οποίο αναγράφονται: το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, το συνολικό ποσό, το ποσό της κάθε δόσης και ο αριθμός των δόσεων. Ελέγχεται η συμβατότητα ανάμεσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο έγγραφο και στην ελεγχόμενη περίοδο, καθώς και αν οι δόσεις εξυπηρετούνται κανονικά μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. Η δαπάνη πιστοποιείται εάν πληρούνται τα δύο αυτά κριτήρια και εφόσον το καταβληθέν ποσό των εισφορών καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές της ελεγχόμενης περιόδου. Σε περίπτωση ρύθμισης του φόρου εισοδήματος ισχύουν τα αναφερόμενα για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών.

Στην κατηγορία μισθολογικού κόστους των δαπανών δεν μπορεί να γίνει χρήση Καταπιστευτικού Λογαριασμού ( Escrow Account ).

Ειδικά για το Κόστος Εκπαίδευσης των εργαζομένων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1 Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή και να περιγράφεται αναλυτικά η υπηρεσία που παρασχέθηκε
2 Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών – συμβάσεων, υποβεβλημένα στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr
3 Φύλλα εκπαίδευσης προσωπικού
4 Αποδεικτικά ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης του προσωπικού (παρουσιολόγια παρακολούθησης, βεβαιώσεις, διπλώματα κλπ)

 

Γενικές Επισημάνσεις:

 • Στην κατηγορία μισθολογικού κόστους των δαπανών δεν μπορεί να γίνει χρήση Καταπιστευτικού Λογαριασμού ( Escrow Account ).
 • Λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο και την αιτιολόγηση της ίδιας συμμετοχής θα ορίζονται στις αντίστοιχες επιστολές ενημέρωσης ελέγχου.
 • Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΔ ή η ΕΥΔΕΠΠΔΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού εγγράφου ή λογιστικού στοιχείου κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποβληθεισών δαπανών και την ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
 • Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού από το εξωτερικό, δύναται να γίνει αποδεκτό σε ενδιάμεση επαλήθευση το Proforma Invoice (προτιμολόγιο).
 • Σε περίπτωση που σε ενδιάμεση επαλήθευση τα παραστατικά αγοράς εξοπλισμού δεν συνοδεύονται για οποιοδήποτε λόγο από τα σχετικά παραστατικά διακίνησης, τα τελευταία (αν απαιτούνται) θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης). Για παράδειγμα, η δαπάνη για εξοπλισμό που αγοράζεται από το εξωτερικό, μπορεί να πιστοποιηθεί σε ενδιάμεσο αίτημα επαλήθευσης (με ή χωρίς τη χρήση escrow account), με την προσκόμιση του σχετικού proforma invoice, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί στο συγκεκριμένο στάδιο η μεταφορά του εν λόγω εξοπλισμού στην εγκατάσταση του δικαιούχου. Ωστόσο, τα σχετικά παραστατικά διακίνησης καθώς και το αντίστοιχο invoice (τελικό) θα πρέπει να προσκομιστούν από τον δικαιούχο το αργότερο κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης). Σε διαφορετική περίπτωση ο ΕΦΔ/ΕΥΔΕΠΠΔΕ θα προβαίνει σε δημοσιονομική διόρθωση και σε ανάκτηση του αναλογούντος ποσού.
 • Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.

 

Στην περίπτωση χρήσης Escrow Account, συμπληρωματικά όλων των προαναφερθέντων, ισχύουν και τα περιγραφόμενα στο Κεφ. 11.3.4 – ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕSCROW ACCOUNT) της αναλυτικής πρόσκλησης. Η ΕΥΔΕΠΠΔΕ/ ο ΕΦΔ έχει το δικαίωμα περικοπής εγκεκριμένων δαπανών κατά την πιστοποίηση τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.

 

Για το φυσικό αντικείμενο επισημαίνεται ότι :

 • Για όλα τα είδη των πραγματοποιούμενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραμμένες περιγραφές και ποσότητες στα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης/υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ.) είτε βάσει έγκρισης (απόφαση ένταξης) είτε βάσει εγκεκριμένης τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Για το λόγο αυτό, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του φυσικού αντικειμένου και οι ποσότητες που τιμολογούνται και να είναι σε συμφωνία με τον τρόπο παρουσίασης του φυσικού αντικειμένου είτε βάσει της αντίστοιχης απόφασης ένταξης είτε βάσει εγκεκριμένης τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Ο εξοπλισμός πρέπει, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, να βρίσκεται εγκατεστημένος και σε πλήρη λειτουργία (στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης) και να συμβαδίζει με τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα παραστατικά και στην αντίστοιχη βεβαίωση του προμηθευτή για το καινουργιές, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης της κυριότητας. Επίσης, να συνάδει με το δηλούμενο προς ενίσχυση ΚΑΔ.
 • Για τις περιπτώσεις εξοπλισμού, να αναγράφονται στα παραστατικά ή στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers).
 • Για τις περιπτώσεις λογισμικού-εφαρμογών, να αναγράφονται κατά περίπτωση στα παραστατικά ή στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα οι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) ή αδειών χρήσης (license numbers) ή κωδικοί πελάτη (customer numbers) από την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή.
 • Τα ιδιωτικά συμφωνητικά, όταν αυτά απαιτούνται ως παραδοτέα ή όταν συντάσσονται με βούληση των αντισυμβαλλόμενων, θα πρέπει να είναι : α) υποβεβλημένα στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr β) εξοφλημένα στο σύνολο τους για τις αιτηθείσες δαπάνες, πριν την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών, ανεξαρτήτως του ισχύοντος εγκεκριμένου ποσού για αυτές. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό που θα υποβληθεί για τις αιτηθείσες δαπάνες είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στο ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση από τα δύο μέρη, τότε θα προσκομίζεται λύση του ιδιωτικού συμφωνητικού ή Υ.Δ και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, στις οποίες θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει άλλη οικονομική ή οποιασδήποτε μορφής απαίτηση για τις εν λόγω δαπάνες.
 • Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της αντίστοιχης απόφασης ένταξης.
 • Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου, παρέχοντας κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και ακριβή ολοκλήρωση του ελέγχου και να παρίστανται κατά την επιτόπια επαλήθευση (τουλάχιστον ο Υπεύθυνος Έργου).

 

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ | ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
  1. Προσθήκη της παραγράφου «Οι Δικαιούχοι οφείλουν να εγγράφουν υποχρεωτικά στο μητρώο παγίων τον αποκτούμενο εξοπλισμό/ λογισμικό καθώς και τις εργασίες για τις δαπάνες των κτηριακών επεμβάσεων και εγκαταστάσεων το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται για τη πιστοποίηση των εν λόγω δαπανών εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης»
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  1. Διαγραφή της φράσης «Απόδειξη είσπραξης επιχορήγησης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

ΚΕΙΜΕΝΟ 8ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 7ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πδε010304

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ