9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει προβεί στην  9η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0103-4 και τίτλο:

«Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα»

Αντικείμενο τροποποίησης

Ι. 11.2.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση

    1. Τροποποίηση της φράσης «τουλάχιστον του 30% και έως του 70%» σε «τουλάχιστον του 30% και έως του 80%»

ΙΙ. 11.3.2 Ενδιάμεση Καταβολή

    1. Τροποποίηση της φράσης «Η ενδιάμεση καταβολή μπορεί να ανέρχεται από 30% έως 70% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης» σε «Η ενδιάμεση καταβολή μπορεί να ανέρχεται από 30% έως 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 8ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 7ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ πδε010304

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ