17η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.1 «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  17η τροποποίηση της Προκήρυξης με κωδικό  ΠΔΕ0102-1 και τίτλο:

«Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ” (ΤΗΛ. 2610622711, email efd@diaxeiristiki.gr και pep@diaxeiristiki.gr)

Η τροποποίηση αφορά:

I. 10.3.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση
Αντικατάσταση της φράσης «Σημειώνεται ότι, το σύνολο των Δικαιούχων υποχρεούνται, όπως εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του έργου τους για την Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020 (31/12/2023) να υποβάλουν τουλάχιστον ένα αίτημα ελέγχου (Ενδιάμεσου ή Τελικού) στο οποίο θα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των δαπανών του έργου τους οι οποίες έχουν τιμολογηθεί και εξοφληθεί έως και την 31/12/2023. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση αιτήματος Ενδιάμεσου Ελέγχου είναι δυνατή η υπέρβαση του ποσοστού του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.» σε «Σημειώνεται ότι, το σύνολο των Δικαιούχων υποχρεούνται, όπως εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του έργου τους για την Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020 (31/12/2023) να υποβάλουν τουλάχιστον ένα αίτημα ελέγχου (Ενδιάμεσου ή Τελικού) στο οποίο θα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των δαπανών του έργου τους οι οποίες έχουν τιμολογηθεί και εξοφληθεί έως και την 31/12/2023. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση αιτήματος Ενδιάμεσου Ελέγχου είναι δυνατή η υπέρβαση του ποσοστού του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.»

  1. Τα λοιπά σημεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

 

H δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, η  δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους :

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία.

Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα  κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

 

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜμΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14  του Καν (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις για αρχική επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:

  • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
  • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης τη διαφοροποίηση της παραγωγής για νέα προϊόντα υφιστάμενης εγκατάστασης που δεν έχουν παραχθεί άλλη φορά στην εγκατάσταση
  • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης

απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν την αγορά

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 06/10/2020
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 24/3/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΝΕΟ: ΚΕΙΜΕΝΟ 17ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 16ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 15ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 14ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 13ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 12ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 11ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 10ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 8ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 7ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 5ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣυΜεΔΕ V2 (διόρθωση σε πέντε έτη για υπολογισμό IRR)

Οδηγίες σύνταξης Οικονομοτεχνικής Μελέτης Επιχειρηματικού σχεδίου και υπολογισμού IRR (με περισσότερες σειρές)

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ