3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  3η τροποποίηση (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0103-6 και τίτλο:

«Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ” (ΤΗΛ. 2610622711, email efd@diaxeiristiki.gr και pep@diaxeiristiki.gr)

Η τροποποίηση αφορά τα παρακάτω σημεία:

I. 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: τροποποίηση της φράσης «εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19» σε «εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της με αρ. SA.58616 (2020/N) C(2020) 6754 final – 28/9/2020 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
II. 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: τροποποίηση της φράσης «έως 31/03/2021 ή όπως αλλιώς ορίζεται στην απόφαση ένταξης» σε «έως 30/6/2021»
III. 11.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / Α) Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης): η παράγραφος αναδιατυπώνεται σε «Το Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) υποβάλλεται από το δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή (και συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ. Τα δικαιολογητικά και παραδοτέα σε έντυπη μορφή απαιτείται να αποσταλούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους αιτήματος. Μη προσκόμισή τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη του αιτήματος. Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο έως την 31/3/2021 ή όπως αλλιώς ορίζεται στην σχετική απόφαση ένταξης30/6/2021».
IV. 11.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / Β) Επαλήθευση: μετά την 1η παράγραφο προσθήκη της φράσης: «Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει βάλει το προσωπικό της σε αναστολή το εν λόγω προσωπικό λαμβάνεται κανονικά υπόψη στους υπολογισμούς ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης».
V. 11.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / Γ) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης – αντιρρήσεις δικαιούχου: Αναδιατύπωση παραγράφου σε «Γ) Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων επαλήθευσης – αντιρρήσεις δικαιούχου Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης από το αρμόδιο όργανο του ΕΦ …»
VI. 11.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / Γ) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης – αντιρρήσεις δικαιούχου: Αντικατάσταση της φράσης «Σημειώνεται ότι η προσκόμιση δικαιολογητικών εκταμίευσης εκ μέρους του Δικαιούχου μετά την παραλαβή κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, συνιστά αποδοχή του συνόλου των αποτελεσμάτων κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης» με τη φράση «Σημειώνεται ότι ο δικαιούχος εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της Έκθεσης Επαλήθευσης δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του επί των αποτελεσμάτων αυτής».
VII. 11.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: προσθήκη της παραγράφου
Δ) Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται αποκλειστικά τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας ως ακολούθως :
• Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου.
• Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης (με διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ)
• Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης
• Αλλαγή έδρας/υποκαταστήματος/τόπου υλοποίησης της επένδυσης (εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί να δραστηριοποιείται εντός ΠΔΕ)
Τέτοιες αλλαγές ενσωματώνονται στο αίτημα καταβολής (επαλήθευσης – πιστοποίησης), εξετάζονται απευθείας με αυτό και εγκρίνονται από τον ΕΦ.
Για κάθε άλλο θέμα ή τροποποίηση που δεν δύναται να συμπεριληφθεί στα αναφερόμενα ανωτέρω, ο ΕΦ προσκομίζει το θέμα, με σχετική εισήγηση, στην αρμόδια μονάδα παρακολούθησης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει. Σε περίπτωση απόρριψης του η επιχείρηση απεντάσσεται από τη δράση.
VIII. 11.2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Αντικατάσταση της 1ης παραγράφου ως εξής: «Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ έπειτα από την ολοκλήρωση σχετικής έκθεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης στο ΠΣΚΕ από πλευράς ΕΦ».
IX. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΩΝ: Διαγραφή παραρτήματος VIII και επαναρίθμηση παραρτήματος ΙΧ σε VIII
X. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Αλλαγή τίτλου σε «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» και αλλαγή περιεχομένου σε:
«
• Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα πρέπει είναι εντός 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου στην οποία θα εμφανίζονται:
o οι Ενεργές Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) και
o τα Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού με την ανάλυση τους

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Δικαιολογητικά από τα οποία τεκμαίρεται η ισχύουσα εταιρική/μετοχική σύνθεση και εκπροσώπηση (ανάλογα με τη νομική μορφή):
o για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης, Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ) •
o για την εταιρική/μετοχική σύνθεση : Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ).
Οι ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνουν την παρακάτω υπ. Δήλωση με το εδάφιο (ια) σημείο ως ακολούθως:
«Δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης.»
Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, προσκομίζεται βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια ΔΟΥ ως ανωτέρω

• Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής αναλυτικής ΑΠΔ με το συνοδευτικό έντυπο για τον μήνα που προηγείται αυτού της υποβολής του αιτήματος καταβολής, καθώς και του αντίστοιχου του προηγούμενου έτους π.χ:
α) Ιανουαρίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2021,
β) Φεβρουαρίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Μαρτίου του 2021,
γ) Μαρτίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Απριλίου του 2021,
δ) Απριλίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Μαΐου του 2021
ε) Μαΐου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Ιουνίου του 2021

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση την τελευταία μέρα του μήνα «βάσης» (ήτοι ενός εκ των μηνών Ιανουαρίου του 2020 έως και Μαΐου του 2021) ΔΕΝ απασχολούσε προσωπικό, δηλαδή όταν εν τοις πράγμασι ΔΕΝ υφίσταται η περί ίδιου αριθμού εργαζομένων υποχρέωση, τότε στην Υ/Δ κατωτέρω προστίθεται υποχρεωτικά το σημείο:
ιβ) Η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα ………………………….. του έτους 20…. ΔΕΝ απασχόλησε εργαζόμενο(η)

• Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά και αυτούσια τα εξής σημεία:
α Όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο αίτημα καταβολής, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό είναι ακριβή και αληθή.
β Τα στοιχεία που αναφέρονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν στο αίτημα καταβολής, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό είναι ακριβώς τα ίδια, χωρίς καμία τροποποίηση, με αυτά που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ
γ Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης (όπως κάθε φορά ισχύει), δεν ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.
δ Είναι σε γνώση της επιχείρησης ότι το συνολικό προς είσπραξη κεφάλαιο κίνησης (δηλαδή τυχόν ποσό που θα αποδοθεί για λογαριασμό της στην Δ.Ο.Υ. ή/και στον ΕΦΚΑ αθροιζόμενο με το ποσό που θα εισπραχθεί από την επιχείρηση) θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021 για δαπάνες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καταχωρούνται στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από τους οποίους υπολογίστηκε.
ε Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί το ποσό της επιδότησης αφορά σε εταιρικό/επαγγελματικό λογαριασμό της επιχείρησης, ο οποίος είναι δηλωμένος ως τέτοιος στην ΑΑΔΕ
στ Δεν έχει κατατεθεί εις βάρος της επιχείρησης αίτηση για:
• κήρυξη σε πτώχευση
• αναγκαστική διαχείριση
ζ Η επιχείρηση ΔΕΝ:
• έχει πτωχεύσει
• βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης
• έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης
η Η επιχείρηση αποδέχεται ανεπιφύλακτα οποιονδήποτε έλεγχο/διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνει ή προσκομίζει
θ Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την τελευταία μέρα του μήνα …………………………………………. του έτους…………… (αναγράφεται ο μήνας βάσης, δηλαδή Ιανουάριος 2020, Φεβρουάριος 2020, …….. Ιούνιος 2020), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην ΑΠΔ ανέρχονταν σε………………………(ακέραιος αριθμός) (
ι Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την τελευταία μέρα του μήνα …………………………………………. του έτους…………….(αναγράφεται ο μήνας βάσης, δηλαδή Ιανουάριος 2021, Φεβρουάριος 2021, …….. Ιούνιος 2021), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην ΑΠΔ ανέρχονταν σε………………………(ακέραιος αριθμός)
ια Δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης. (μόνο για τις ατομικές επιχειρήσεις και εφόσον ισχύει)
ιβ Η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα ………………………….. του έτους 2020 ΔΕΝ απασχόλησε εργαζόμενο(η)
(Το σημείο ια προστίθεται ΜΟΝΟ από τις επιχειρήσεις που ΔΕΝ απασχολούσαν εργαζόμενο/η αλλιώς διαγράφεται το παρόν εδάφιο)

• Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 .
• Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.
• Για επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν, οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται) και ο κύκλος εργασιών του τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) δηλώθηκε σε Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, λογιστικές καταστάσεις από τις οποίες θα επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα κατά την υποβολή.

Επισημαίνεται πως για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων/προσκομισθέντων από τις επιχειρήσεις
στοιχείων, δύναται να χρησιμοποιούνται στοιχεία που παρέχονται από εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ.
ΕΡΓΑΝΗ, ΑΑΔΕ).

• Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ.. Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται ότι ισχύουν κατ΄ αντιστοιχία τα όσα αναφέρονται παραπάνω για την φορολογική ενημερότητα. Επισημαίνεται ότι οι έχοντες ατομική επιχείρηση, κατά την τελική πληρωμή, πρέπει να προσκομίζουν ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, τόσο για την επιχείρηση (ενημερότητα από το μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ) όσο και ενημερότητα για τις ατομικές ασφαλιστικές τους εισφορές.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ενός μήνα (1 μήνα) από την ημερομηνία προσκόμισης τους.

• Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  30.000.000 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης χωρίζεται σύμφωνα με τις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων στο κεφ. 5 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας ως εξής:

  • Δικαιούχοι κατηγορίας Α: 30% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
  • Δικαιούχοι κατηγορίας Β: 30% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
  • Δικαιούχοι κατηγορίας Γ: 40% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης

Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων.

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 06/10/2020 13:00
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 04/11/2020 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

NEO: ΚΕΙΜΕΝΟ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΣΚΕ Εγχειρίδιο Υποβολής Προτάσεων Δράσης Covid-19WG

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ covid19-WG

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Παρουσίαση δράσης (video)