1η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.9α «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ00103-7 και τίτλο:

«Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ” (ΤΗΛ. 2610622711, email efd@diaxeiristiki.gr και pep@diaxeiristiki.gr)

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο_Υποβολής_Δράσης_Covid-19_ΠΔΕ_Β_Κύκλος

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V1

Η 1η τροποποίηση αφορά:

 1. Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την 15/10/2021
 2. Κεφ. 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ:
  1. Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης που καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α στο ποσό των 800€ (και σχετική ενημέρωση σε όλο το κείμενο της πρόσκλησης)
  2. Προσθήκη της φράσης «Για όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει πρόταση στην κατηγορία Επιχειρήσεων Α αιτούμενες δημόσια χρηματοδότηση αξίας 500€, η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος αναλαμβάνει να αναπροσαρμόσει το ανωτέρω ποσό στα 800€»
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ: προσθήκη του «Ανηγμένος Κύκλος Εργασιών έτους (ΑΚΕ)» ως το ποσό σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών (ΚΕ) που υπολογίζεται για τις επιχειρήσεις που έχουν 1η έναρξη λειτουργίας και έχουν Ημέρες Λειτουργίας (ΗΛ<365) εντός του έτους 2019 και υπολογίζεται ως ΑΚΕ=ΚΕ * 365/ΗΛ με μέγιστο αποτέλεσμα τις 300.000€
 1. Κεφ. 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  1. Στο σημείο 2 των προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσθήκη της φράσης «Για τις επιχειρήσεις με λήξη χρήσεων την 30/6 ως χρήση του έτους 2019 είναι η περίοδος 1/7/2018-30/6/2019 και ως χρήση του έτους 2020 είναι η περίοδος 1/7/2019-30/6/2020»
  2. Στο σημείο 5 των προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσθήκη της φράσης «Για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν έναρξη εργασιών εντός του 2019 θα ληφθεί υπόψιν ο Ανηγμένος Κύκλος εργασιών»
 • Στο σημείο 14 των προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσθήκη της φράσης «Για τις επιχειρήσεις με λήξη χρήσεων την 30/6 ως χρήση του έτους 2019 είναι η περίοδος 1/7/2018-30/6/2019 και ως χρήση του έτους 2020 είναι η περίοδος 1/7/2019-30/6/2020»
 1. Κεφ. 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
  1. Αλλαγή της φράσης ««Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» σε «ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Covid -19»
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
  1. Αλλαγή της διάρκειας της επένδυσης σε 12 μήνες
  2. Διόρθωση των ποσών δημόσιας δαπάνης από 2.000€ σε 3.000€
 • ΠΑΡΑΤΗΜΑ IV-Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ:
  1. Αντικατάσταση του περιεχομένου της δήλωσης σε:

«1.    Δεν έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0103-6  και τίτλο «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

 1. Δεν έχει λάβει ή δεν πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο κλαδικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
 • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας
 • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών
 • Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – παιδότοπων»
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ:
   1. Διόρθωση της περιόδου αναφοράς σε 2020
 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
  1. Διαγραφή της φράσης «τόσο του 2019, όσο και»
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  1. Τροποποίηση των δικαιολογητικών σε:

«1. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα πρέπει είναι εντός 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου  στην οποία θα εμφανίζονται:

 1. οι Ενεργές Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) και
 2. τα Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού με την ανάλυση τους

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 1. Πρωτότυπη Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ. Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται ότι ισχύουν κατ΄ αντιστοιχία τα όσα αναφέρονται παραπάνω για την φορολογική ενημερότητα. Επισημαίνεται ότι οι έχοντες ατομική επιχείρηση, κατά την τελική πληρωμή, πρέπει να προσκομίζουν ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, τόσο για την επιχείρηση (ενημερότητα από το μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ) όσο και ενημερότητα για τις ατομικές ασφαλιστικές τους εισφορές.

 

Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ενός μήνα (1 μήνα) από την ημερομηνία προσκόμισης  τους.

 

 1. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού.

 

 • Δικαιολογητικά από τα οποία τεκμαίρεται η ισχύουσα εταιρική/μετοχική σύνθεση και εκπροσώπηση (ανάλογα με τη νομική μορφή):
  • για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης, Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ)
  • για την εταιρική/μετοχική σύνθεση : Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ).

Οι ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνουν υπ. Δήλωση ως ακολούθως: «Δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης.»

Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, προσκομίζεται βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια ΔΟΥ ως ανωτέρω

 1. Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις, περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να προσκομιστεί πρωτότυπο πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται τα πιστοποιητικά να διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.»

Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  20.000.000 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται στις οριζόμενες στο κεφ. 5 της αναλυτικής πρόσκλησης κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

 • Δικαιούχοι κατηγορίας Α: 15% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
 • Δικαιούχοι κατηγορίας Β1, Β2, Β3: 85% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης

Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί στην άλλη κατηγορία δικαιούχων.

Στο πλαίσιο της Δράσης χορηγείται μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση στις επιλέξιμες Επιχειρήσεις της πρόσκλησης όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με:

 • 800 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α
 • 1.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1
 • 3.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2
 • 5.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3
 • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 09/08/2021 13:00
 • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 15/10/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ