5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  5η τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0103-3 και τίτλο:

«Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»

Αντικείμενο τροποποίησης:

I. 11.2.2 Επαλήθευση – Πιστοποίηση / ιι) Επαλήθευση έργων
Τροποποίηση των φράσεων:
a. «Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) από ορισμένο με απόφαση του ΕΦΔ…»
σε
«Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής ή και επιτόπιας επαλήθευσης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) από ορισμένο με απόφαση του ΕΦΔ…»
b. «Η ενδιάμεση και η τελική επαλήθευση-πιστοποίηση διακρίνεται σε διοικητική και επιτόπια και περιλαμβάνει έλεγχο του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου του έργου. Η τελική πιστοποίηση για την ολοκλήρωση του πιστοποιούμενου αντικειμένου είναι πάντα επιτόπια»
σε
«Η ενδιάμεση και η τελική επαλήθευση-πιστοποίηση διακρίνεται σε διοικητική ή και επιτόπια και περιλαμβάνει έλεγχο του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου του έργου. Η τελική πιστοποίηση για την ολοκλήρωση του πιστοποιούμενου αντικειμένου είναι πάντα επιτόπια»
II. 11.3.2 Ενδιάμεση Ενδιάμεσες καταβολές
Τροποποίηση της φράσης:
a. «Η 1η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης και η 2η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται σωρευτικά στο 70% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
Οι ενδιάμεσες καταβολές καταβάλλονται από τη ΔιΑΠΠΔΕ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από επιτόπιο έλεγχο, που διενεργήσει η ΔιΑΠΠΔΕ, πιστοποιήσει την πραγματοποίηση του αντίστοιχου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα ή εβδομήντα τοις εκατό αντίστοιχα επί του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.»
σε
«Η 1η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται τουλάχιστον στο αντίστοιχο ποσό δημόσιας δαπάνης του 30% του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης και η 2η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται σωρευτικά τουλάχιστον στο αντίστοιχο ποσό δημόσιας δαπάνης του 70% του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.
Οι ενδιάμεσες καταβολές καταβάλλονται από τον ΕΦΔ στο δικαιούχο της ενίσχυσης, εφόσον μετά από έλεγχο σύμφωνα με την παρ. 11.2.2, πιστοποιηθεί η υλοποίηση του αντίστοιχου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε ποσοστό όπως αναφέρεται παραπάνω επί του εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.»
III. 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τροποποίηση της φράσης:
a. «Σε περίπτωση διαπιστωθέντων ελλείψεων στο φάκελο δικαιολογητικών, που έχει ήδη υποβληθεί η ΔιΑΠΠΔΕ ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί στην αίτησή του, τον δυνητικό δικαιούχο να προσκομίσει εντός 10 ημερολογιακών ημερών τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν ως υποχρεωτικά στην πρόσκληση και υποβάλλονται συμπληρωματικά από τον δυνητικό δικαιούχο θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης πριν (ή έως) την ημερομηνία υποβολής φυσικού φακέλου στην παρούσα δράση. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δυνητικού δικαιούχου το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.»
σε
«Σε περίπτωση διαπιστωθέντων ελλείψεων στα αρχικά υποβληθέντα δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή μέσω φυσικού φακέλου, ο ΕΦΔ ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί στην αίτησή του, το δυνητικό δικαιούχο να προσκομίσει εντός 10 ημερολογιακών ημερών τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν ως υποχρεωτικά στην πρόσκληση και υποβάλλονται συμπληρωματικά από τον δυνητικό δικαιούχο θα πρέπει να έχουν αναφορά πριν (ή έως) την ημερομηνία υποβολής στην παρούσα δράση. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δυνητικού δικαιούχου το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.»

Τα λοιπά στοιχεία της πρόσκλησης παραμένουν αναλλοίωτα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στα πλαίσια της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τον κλάδο της μεταποίησης, καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικοί της μεταποιητικής δραστηριότητας.
Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
• Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
• Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
• Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της πρόσκλησης.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.000.000€

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με μέγιστο π/υ Δημόσιας Δαπάνης έως 200.000€ και μέγιστο συνολικό π/υ 300.000€

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 9/4/2019
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 18/11/2019 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΔΕ010303

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (νέα έκδοση – να επισυνάπτεται με την πρόταση)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ – 2019 (σε μορφή excel για χρήση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της πρότασης)

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ