3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  3η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0409-1 και τίτλο:

«Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

Η τροποποίηση αφορά τα παρακάτω σημεία:

I. Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι την 19/11/2021
II. ΚΕΦ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
1) Τροποποίηση του ορισμού: «Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ)» σε «θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα. 1 ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.400 ανθρωποώρες. Υπολογισμός ΕΜΕ: α. Εργαζόμενος με πλήρες ωράριο (8ωρο): Ημέρες ασφάλισης (του έτους) που ο εργαζόμενος δουλεύει με πλήρες ωράριο (8ωρο) / 300. β. Εργαζόμενος που δουλεύει με ωράριο μικρότερο των οκτώ ωρών (στοιχεία από τους Πίνακες προσωπικού): (αριθμός ασφαλιστικών ημερομισθίων ανά μήνα x ώρες εργασίας ανά ημέρα x μήνες εργασίας) / 2.080.Θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης»
III. ΚΕΦ. 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1) Αντικατάσταση της φράσης «Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙΙ της παρούσας πρόσκλησης» με τη φράση «Στο Παράρτημα VIII «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» αναφέρονται οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί η προς ενίσχυση επιχείρηση»
IV. ΚΕΦ 5.1 Δικαιούχοι-Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1) Αναδιατύπωση της 1ης παραγράφου σε «Α. Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο, που υποβάλλει την πρόταση, έχει (ή θα έχει σε περίπτωση υπό σύσταση φορέα) έδρα ή νόμιμο παράρτημα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκπληρώνει την υποχρέωση ως φορέας Κ.ΑΛ.Ο σύμφωνα με το Ν. 4430/2016 υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις της Μικρής ή πολύ μικρής Επιχείρησης και φέρει την ευθύνη έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την καλή εκτέλεση του έργου.»
2) Προσθήκη στο τέλος της 2ης παραγράφου της φράσης «και τον ΕΦΔ»
3) Στις προϋποθέσεις για τους Υπό σύσταση/ φορείς Κ.ΑΛ.Ο: αντικατάσταση της φράσης «Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής» σε «Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής»
4) Αντικατάσταση της φράσης «Μικρομεσαίες» με την «Πολύ μικρές και Μικρές»
5) Στις προϋποθέσεις για τους Υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο:
i. αντικατάσταση της φράσης «Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δηλούμενο επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται (έχοντας έδρα ή νόμιμο παράρτημα) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με την φράση «Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δηλούμενο επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται για τον επιλέξιμο ΚΑΔ (έχοντας έδρα ή νόμιμο παράρτημα) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
ii. αντικατάσταση της φράσης «Να μην προβούν σε μείωση προσωπικού κατά το διάστημα υλοποίησης της δράσης, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο ΕΠ» σε «Να μην προβούν σε μείωση προσωπικού κατά το διάστημα υλοποίησης της δράσης, υπολογιζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)»
6) Αντικατάσταση της λέξης «πράξης» με τη λέξη «έργου»
7) Διόρθωση του «Παράρτημα VIII» σε «Παράρτημα VII»
V. Κεφ. 6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1) Διόρθωση του «Παράρτημα VIII» σε «Παράρτημα VII»
VI. Κεφ. 7.2 Διευκρινίσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών
1) Διόρθωση του αρ. πρωτ. της ΥΠΑΣΥΔ σε 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)
2) Διαγραφή των φράσεων:
«5. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτό-τιμολόγησης ή τιμολόγησης εκ μέρους των μελών, σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών/αγαθών (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α).
6. Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία και είναι νομίμως καταχωρημένες στο taxisnet.»
VII. Κατ. Δαπάνης 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1) Προσθήκη της φράσης «Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία)
• Η εξόφλησή των δαπανών μισθοδοσίας (καθαρό ποσό σε εργαζόμενο) να πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση τραπεζικού μέσου
Επισημαίνεται ότι:
• Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.
• Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
• Το κόστος Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας η οποία επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
• Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ατόμων τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση.»
VIII. Κεφ. 7.4 Όροι και Προϋποθέσεις Εκτέλεσης των Δαπανών
1) Διαγραφή της φράσης «Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται, κατατίθενται στην φορολογική αρχή και προσκομίζονται υποχρεωτικά, όταν αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.»
IX. Κεφ. 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1) Διαγραφή της φράσης «ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής»
X. Κεφ. 10.1 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1) Διαγραφή της φράσης «μέσω του ΠΣΚΕ»
XI. Κεφ. 10.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1) Διαγραφή των λέξεων «ΟΧΕ»
2) Προσθήκη της φράσης «Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή απαιτηθούν επιπλέον διευκρινήσεις στα υποβληθέντα δικαιολογητικά αυτές δύναται να ζητηθούν από τον ΕΦΔ και τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει ο δικαιούχος εντός δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του από τον ΕΦΔ.»
3) Στην παράγραφο «ΣΤΑΔΙΟ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» διόρθωση της φράσης «Κεφ. 4» σε «ΚΕΦ 5. «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
4) Στην παράγραφο «Γ’ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – Λοιπά κριτήρια» προσθήκη της φράσης «Συμβατότητα με Στρατηγική ΒΑΑ Αγρινίου»
XII. Κεφ. 10.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
1) Διαγραφή της φράσης «καθώς και με συστημένη επί αποδείξει επιστολή»
XIII. Κεφ. 11.1 Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης
1) Πλήρης αντικατάσταση του κειμένου με το παρακάτω κείμενο: «Η εξόφληση κάθε δαπάνης μισθοδοσίας, για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και μπορεί να γίνει ως ακολούθως:
Ως τραπεζικός τρόπος πληρωμής, νοείται:
• Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου, του ασφαλιστικού φορέα ή και του Δημοσίου.
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές που εξοφλούνται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι:
• Ηλεκτρονική συναλλαγή (κίνηση web-banking ή κίνηση μεταφοράς μέσω web από και προς ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: (α) έντυπο κίνησης του εταιρικού λογαριασμού (extrait) που τηρείται σε Τράπεζα β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα προκύπτει ο λήπτης του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο εργαζόμενος ή ο ασφαλιστικός φορέας ή και του Δημοσίου και ο πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο Δικαιούχος της ενίσχυσης
• Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης). Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί στο όνομα του Δικαιούχου της ενίσχυσης ή να συνδέεται απαραιτήτως με λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα του Δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, δηλαδή να αποδεικνύεται η χρέωση της κάρτας του Δικαιούχου (ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή). Για την πιστοποίηση απαιτούνται: (α) αντίγραφο κίνησης κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (Δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που αποτυπώνει τις κινήσεις της κάρτας και στο οποίο να εμφαίνεται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για τη συναλλαγή
• Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα με την τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων του Δικαιούχου (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά), λογιστικές καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).
• Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική τήρηση) πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών/στοιχείων της πράξης (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του Δικαιούχου.
• Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών της πράξης, όπως τηρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα. Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες
• Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
• Η ημ/νία επιλεξιμότητας για τις δαπάνες που σχετίζονται αποκλειστικά με προστιθέμενους ΚΑΔ επένδυσης ορίζεται από την ημ/νία προσθήκης τους
• Όλες οι δαπάνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μιας πράξης, οφείλουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές προβλέψεις των επί μέρους διατάξεων, που διέπουν κάθε κατηγορία δαπάνης, όπως αναφέρονται ανωτέρω.
• Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από την οριστικοποίηση της τελικής έκθεση επαλήθευσης-πιστοποίησης.
• Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη στην οποία θα καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες της πράξης. Σε περίπτωση μη τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών της πράξης.
• Οι δαπάνες του Δικαιούχου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας ισχύουσας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
• Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών.
• Ο ΕΦΔ έχει το δικαίωμα περικοπής εγκεκριμένων δαπανών κατά την πιστοποίησή τους, αν αυτές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επενδυτικού σχεδίου ή κριθούν υπερβολικές ως προς το κόστος τους.
• Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει σε λογαριασμούς στα επίσημα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης
XIV. Κεφ. 11.2.1 Αιτήματα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
1) Αντικατάσταση της φράσης «συνολικού οικονομικού» με τη φράση «εγκεκριμένου συνολικού επιχορηγούμενου οικονομικού»
XV. Κεφ. 11.3 Καταβολή ενίσχυσης
1) Διόρθωση του «Παράρτημα XI» σε «Παράρτημα Χ»
XVI. Κεφ. 11.3.1 Προκαταβολές
1) Αντικατάσταση της φράσης «Η προκαταβολή συμψηφίζεται τις ενδιάμεσες καταβολές» με τη φράση «Η προκαταβολή συμψηφίζεται με την/τις ενδιάμεση/ες καταβολές ή με την αποπληρωμή του έργου σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεση καταβολή»
2) Προσθήκη της φράσης «Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Χ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ».»
XVII. Κεφ. 11.3.3 Αποπληρωμή
1) Προσθήκη της φράσης «Τα Αιτήματα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης υποβάλλονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ καταχωρώντας τα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ» του ΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σε φυσική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αυτά καθορίζονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»»
XVIII. Κεφ. 12.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
1) Αντικατάσταση της φράσης «Αντικατάσταση/προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ» σε «Αντικατάσταση/προσθήκη ΚΑΔ που δεν αφορά την επένδυση»
2) Διαγραφή της φράσης «Αλλαγή προμηθευτή. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή προμηθευτή, η οποία δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εκάστοτε δαπάνης, δεν συνιστά αιτία τροποποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας με αυτό»
XIX. Κεφ. 12.4 Περιορισμοί τροποποιήσεων
1) Προσθήκη της φράσης «Μεταφοράς τόπου υλοποίησης της επένδυσης σε περιοχές εκτός της ΒΑΑ για την οποία εγκρίθηκαν»
2) Διαγραφή της φράσης «Σημειώνεται ότι εφόσον στην πράξη περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, αυτές δύναται να τροποποιούνται με άλλες δαπάνες προσβασιμότητας ΑμεΑ, είτε εντός της ίδιας κατηγορίας δαπανών ή και σε άλλη κατηγορία δαπάνης. Η μείωση του εγκεκριμένου κόστους δαπανών διευκόλυνσης προσβασιμότητας ΑμεΑ επιτρέπεται»
XX. Κεφ. 13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
1) Προσθήκη της φράσης «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι:
• Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαμβάνει την ενισχυόμενη, στο πλαίσιο της υλοποιηθείσας επένδυσης, δραστηριότητα.
• Η ύπαρξη υποδομών ελαχιστοποίησης των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.»
2) Προσθήκη της φράσης «Επισημαίνονται τα εξής :
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου θα λαμβάνεται η ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενέργεια από πλευράς δικαιούχου που αφορούσε στην ολοκλήρωση του έργου του.»
XXI. Κεφ. 15.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχων
1) Προσθήκη της φράσης «Ιδιαίτερα για τις θέσεις εργασίας, που έχουν ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της πρότασης οι βαθμολογούμενες ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας, θα πρέπει να διατηρηθούν, διαφορετικά το έργο θα επαναξιολογηθεί και εφόσον προκύψει βαθμολογία που καθιστά το έργο μη επιλέξιμο λόγω απόλυτης ή συγκριτικής βαθμολογίας τότε θα απεντάσσεται ενώ όποιες πληρωμές να αναζητούνται από το Δικαιούχο ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.»
XXII. Κεφ. 15.4 Μακροχρόνιες υποχρεώσεις Δικαιούχων
1) Διαγραφή της φράσης «- να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποσβέσεις αυτών που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του Δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της πράξης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΕΥΔΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020),
– να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας πράξης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση του ΕΦ)»
XXIII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.2 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 2
1) Προσθήκη πίνακα 1.3 – Μέλη Φορέα Κ.ΑΛ.Ο
XXIV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1) Κατηγορία Δαπάνης 3 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»: πλήρης αντικατάσταση του κειμένου της ενότητας με το κείμενο: «Περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/-νων (νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών στη Δράση) καθώς και υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας όχι απαραίτητα συνεχόμενων περιόδων απασχόλησης, αρκεί να είναι κατά τη διάρκεια επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου.
Για να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος της νέας θέσης εργασίας θα πρέπει ο εργαζόμενος που την καταλαμβάνει να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, πριν την ημερομηνία πρόσληψής του και δε θα πρέπει να έχει προηγούμενη σχέση εργασίας με την επιχείρηση. Αυτό θα αποδεικνύεται προσκομίζοντας βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ όπου θα αναγράφεται η περίοδος εγγραφής του.
Η επιχείρηση αναλαμβάνει την δέσμευση να διατηρήσει την νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την κάλυψη της βαθμολογίας, που έχει λάβει σύμφωνα με το κριτήριο «Γ. 2 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας.
Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου και να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) καθώς και να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, όπως επίσης και ό,τι άλλο απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.
Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν μόνο οι ως άνω καθαρές αποδοχές, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία και εξυπηρετεί.
Η δαπάνη της θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) με τα μέλη του φορέα Κ.ΑΛ.Ο..
Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το εύλογο του μισθολογικού κόστους. Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης διαπιστωθεί μη τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών ή μη εύλογο μισθολογικό κόστος, θα γίνεται αναπροσαρμογή της. Το κόστος της ΘΕ θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με το χρόνο απασχόλησης. Ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να απασχοληθεί/απασχολείται σε αντικείμενο συναφές με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου
Η διάρκεια συμπλήρωσης της μιας ΕΜΕ (12 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας) μπορεί να εκτείνεται μέχρι και τη μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων όπως ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση. Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.
Στο μισθολογικό κόστος προσωπικού περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης και των φόρων. Η δαπάνη της μισθοδοσίας ειδικά, εξοφλείται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται:
• Μισθοδοτικές καταστάσεις (ατομικές) σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον λογιστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο επιχείρησης, για το διάστημα κατά το οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης.
• Δικαιολογητικό πληρωμής μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου (κίνηση extrait ή καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό).
• Αντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας του εργαζομένου
• Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει, τόσο αυτός όσο και οι εταίροι/ μέτοχοι της επιχείρησης, συζυγική και συγγενική σχέση α’ και β’ βαθμού με το νέο προσωπικό.
• Πίνακας Προσωπικού (Ε4) της επιχείρησης καθώς και τυχόν συμπληρωματικοί-τροποποιητικοί πίνακες για την περίοδο που επιδοτείται το προσωπικό
• Μηνιαίες Μισθολογικές καταστάσεις (συγκεντρωτικές), του δικαιούχου όπου εμφανίζονται οι μικτές αποδοχές, οι αντίστοιχες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόροι μισθωτών υπηρεσιών ή/και λοιπές κρατήσεις και τα τυχόν επιδόματα που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τον λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο.
• Παραστατικά πληρωμής καθαρών αποδοχών της μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου και το αντίστοιχο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού/extrait
• Αποδεικτικό υποβολής ΑΠΔ και εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη, κινήσεις τρεχουσών εισφορών από ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΦΚΑ και ασφαλιστική ενημερότητα).
• Αποδεικτικό υποβολής και εξόφλησης ΦΜΥ, πχ φορολογική ενημερότητα
• Για την πιστοποίηση της εξόφλησης των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών προσκομίζονται μόνο αντίστοιχες ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες χωρίς οφειλές.
• Πίνακας των υποβεβλημένων ΑΠΔ (κινήσεις τρεχουσών εισφορών από ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΦΚΑ) για το επιχορηγούμενο διάστημα της θέσης απασχόλησης
• Καρτέλα/κατάσταση από τα λογιστικά βιβλία του Δικαιούχου με τις εγγραφές για τις υποχρεώσεις ΦΜΥ για το επιχορηγούμενο διάστημα της θέσης απασχόλησης
• Για την πιστοποίηση της εξόφλησης των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών προσκομίζονται μόνο αντίστοιχες ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες χωρίς οφειλές.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση ενημερότητας χωρίς οφειλές, για την πιστοποίηση των αναλογουσών εισφορών απαιτείται:
• Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη με ανάλυση χρεώσεων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπου εμφανίζεται η ανάλυση των οφειλών και των πληρωμένων δόσεων για το επιχορηγούμενο διάστημα της θέσης απασχόλησης
• Προσωρινές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και στοιχεία πληρωμών από το taxisnet για το επιχορηγούμενο διάστημα της θέσης απασχόλησης, εφόσον η επιχορηγούμενη θέση εργασίας επιβαρύνεται με ΦΜΥ
• Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών της κατηγορίας για νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό είναι:
• Αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ.
• Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με εμφανές το χρονικό διάστημα ανεργίας
• Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου που να δηλώνει ότι το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό δεν είχε προηγούμενη σχέση εργασίας με την επιχείρηση ή με συνδεδεμένη επιχείρηση αυτής με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.
• Τεκμηρίωση της μη μείωσης της απασχόλησης για το 12μηνο πριν την υποβολή της πρότασης (μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, Ε4 κλπ)
• Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ή/και ο αντίστοιχος φόρος, δηλαδή όταν δεν είναι δυνατή η έκδοση ενημερότητας χωρίς οφειλές, δύναται να πιστοποιηθούν οι ως άνω καθαρές αποδοχές υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του την οποία και εξυπηρετεί.
• Στις περιπτώσεις μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών αλλά υπαγωγής σε ρύθμιση, πρέπει να προσκομίζεται το έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα περί υπαγωγής σε ρύθμιση καταβολής εισφορών, στο οποίο αναγράφονται: το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, το συνολικό ποσό, το ποσό της κάθε δόσης και ο αριθμός των δόσεων. Ελέγχεται η συμβατότητα ανάμεσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο έγγραφο και στην ελεγχόμενη περίοδο, καθώς και αν οι δόσεις εξυπηρετούνται κανονικά μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. Η δαπάνη πιστοποιείται εάν πληρούνται τα δύο αυτά κριτήρια και εφόσον το καταβληθέν ποσό των εισφορών καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές της ελεγχόμενης περιόδου. Σε περίπτωση ρύθμισης του φόρου εισοδήματος ισχύουν τα αναφερόμενα για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών.
Για την επαλήθευση των δαπανών του έργου απαιτείται τεκμηρίωση με τα ακόλουθα έγγραφα:
• Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κάθε δικαιούχου, υπογεγραμμένη αρμοδίως με το γνήσιο της υπογραφής, όπου αναφέρεται ότι:
• Τα υποβαλλόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων παραστατικών
• Τα πρωτότυπα είναι πάντα στη διάθεση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ και του ΕΦΔ
• Τα παραστατικά δεν αντιστοιχούν σε δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα
• Οι δαπάνες του έργου παρακολουθούνται λογιστικά σε ξεχωριστό λογαριασμό και είναι εις γνώση του υπογράφοντα ότι όσες από αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό αυτόν θα κριθούν ως μη επιλέξιμες
Γενικά παραδοτέα:
• Κατάσταση Ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση) σε κάθε αίτημα ελέγχου
• Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού (
• Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης – Τεχνικού Παραρτήματος (σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομισθεί μετά την απόφαση ένταξης)
• Τυχόν έγγραφο/α που επιβάλλονται να προσκομισθούν σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της απόφασης ένταξης.
• Βεβαίωση ιδιότητα του μέλους Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ
• Την – κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/τις δραστηριότητα/ες που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο
• Υ/Δ ότι ο Φορέας στεγάζεται σε αυτοτελή χώρο
Ο Δικαιούχος οφείλει να λειτουργεί πραγματικά κατά το διάστημα υλοποίησης της πράξης (ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών).

Λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο θα ορίζονται στις αντίστοιχες επιστολές ενημέρωσης ελέγχου.

Γενικές επισημάνσεις:
• Σε κάθε περίπτωση η ΕΥΔΕΠΠΔΕ ή ο ΕΦΔ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού εγγράφου ή λογιστικού στοιχείου κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποβληθεισών δαπανών και την ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
• Το σύνολο των πιστοποιημένων δαπανών θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν από την ολοκλήρωση της εκάστοτε έκθεσης επαλήθευσης/ πιστοποίησης της Πράξης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών του έργου.
• Οι δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
• Ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη στην οποία θα καταχωρίζονται όλες οι σχετικές δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση μη τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα πρέπει να είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών της επιχορηγούμενης επένδυσης.
• Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των υποχρεώσεων για τους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική έκδοση τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την εξόφληση των δαπανών αυτών με μετρητά).
• Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.
• Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του εργαζόμενου μέσω λογαριασμών και παραστατικών των εταίρων /μετόχων της επιχείρησης.
• Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.
• Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες.

Για το Οικονομικό αντικείμενο επισημαίνεται ότι :

Τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κάθε φορά ελληνική φορολογική νομοθεσία φορολογικά και λογιστικά έγγραφα κατά περίπτωση (π.χ. καρτέλες προμηθευτών, καρτέλες ταμείου, καρτέλες λογαριασμών, εξοφλητικές αποδείξεις, extrait, ΤΠΥ, ΔΑ, ΤΔΑ, παραστατικά διακίνησης από εξωτερικό, κλπ.) για την τεκμηρίωση της ορθής υλοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου.
Στη περίπτωση ύπαρξης δανειακής σύμβασης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να προσκομίζεται η δανειακή σύμβαση και τα στοιχεία εκταμίευσης.
Στην περίπτωση εκχώρησης της δημόσιας επιχορήγησης θα πρέπει να προσκομίζεται η σύμβαση εκχώρησης.
Λογιστική απεικόνιση δαπανών και εξοφλήσεων
Σχετικά με τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία των λογιστικών βιβλίων είναι:
Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν:
Αντίγραφα των λογιστικών άρθρων καταχώρησης της τυχόν λήψης προκαταβολής ή ενδιάμεσης πληρωμής (το αργότερο κατά την τελική πιστοποίηση του έργου).
Σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων
Αντίγραφα των σελίδων του βιβλίου εσόδων-εξόδων (και των αναλυτικών καταστάσεων των εξόδων όπου αυτό απαιτείται κατά περίπτωση), στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα παραστατικά των δαπανών του έργου
Αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων στο Βιβλίο εσόδων – εξόδων της τυχόν λήψης προκαταβολής ή ενδιάμεσης πληρωμής (το αργότερο κατά την τελική πιστοποίηση του έργου)
Για τις δαπάνες προσωπικού απαιτούνται λογιστικές εγγραφές καταχώρησης μισθοδοσίας. Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων απαιτείται η προσκόμιση των καταχωρήσεων στο γενικό ημερολόγιο των αντίστοιχων πληρωμών μισθοδοσίας (τακτικές αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές, λοιπές κρατήσεις κτ.)
Πέραν των παραδοτέων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου που καθορίστηκαν στις προηγούμενες σελίδες, επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση και παραλαβή ενός έργου απαιτείται να πληρούνται όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7.
Απώλεια παραστατικού
Στις περιπτώσεις απώλειας παραστατικών δαπάνης, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει: α) Αντίγραφο των απολεσθέντων παραστατικών με εμφανή τη σφραγίδα του προμηθευτή στο παραστατικό και την ένδειξη “ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου’’ και β) Υ.Δ. Ν1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου του δικαιούχου, στην οποία να αναφέρεται: …
” Το παραστατικό (περιγραφή στοιχείων παραστατικού αριθμός / ημερομηνία έκδοσης/ προμηθευτής/ περιγραφή δαπάνης) έχει απολεσθεί και προσκομίζεται ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου από τον προμηθευτή. Το εν λόγω παραστατικό δεν έχει ενισχυθεί (επιδοτηθεί) ούτε θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για επιδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα»
XXV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1) Κριτήριο Α.1: Συνάφεια Τίτλου Σπουδών με το επενδυτικό σχέδιο:
i. διόρθωση του «(>50% των εταίρων» σε «(>=50% των εταίρων»
ii. διόρθωση του «((<10% των εταίρων» σε «(<=10% των εταίρων»
XXVI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Α’ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο
i. Διαγραφή του «Το έντυπο υποβολής Ι.1, το οποίο αποτελεί και Αίτηση για ένταξη στη Δράση και προκύπτει από τη συμπλήρωση των πινάκων υποβολής στο ΠΣΚΕ» και επαναρίθμηση
ii. Αντικατάσταση της φράσης «Βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το TAXIS» σε «Πρόσφατη εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr με εμφανή την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης καθώς και ανάλυση όλων των υποκαταστημάτων της»
iii. Αντικατάσταση της φράσης «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα Κ.ΑΛ.Ο υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος IΧ» με την «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα Κ.ΑΛ.Ο υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος IΧ με γνήσιο υπογραφής»
iv. Αντικατάσταση της φράσης «Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί, Ε4, αποδεικτικό υποβολής αποδοχών & συντάξεων) για τα έτη 2018-2019-2020) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα προκήρυξη, μαζί με την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο Παράρτημα V της παρούσας» με την «Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, ισολογισμοί συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας τέλους έτους, Ε4, αποδεικτικό υποβολής αποδοχών & συντάξεων) για τα έτη 2018-2019-2020) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση»
2) Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο
i. Αντικατάσταση της φράσης «Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του διαβατηρίου για τον εκπρόσωπο και τους λοιπούς εταίρους που προβλέπεται να αποτελέσουν το οργάνου διοίκησης (ΔΣ) της υπό σύσταση επιχείρησης» με τη φράση «Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του διαβατηρίου για τον εκπρόσωπο και τους λοιπούς εταίρους που προβλέπεται να αποτελέσουν το οργάνου διοίκησης (ΔΣ) της επιχείρησης»
ii. Αντικατάσταση της φράσης «Βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Taxis (όπου θα αναγράφονται οι ΚΑΔ)» με τη φράση «Πρόσφατη εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr με εμφανή την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης καθώς και ανάλυση όλων των υποκαταστημάτων της»
iii. Αντικατάσταση της φράσης «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος ΙΧ» με τη φράση «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος ΙΧ με γνήσιο υπογραφής»
iv. Προσθήκη του δικαιολογητικού «Φορολογικά στοιχεία για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες χρήσεις (Ε3, ισολογισμοί κλπ)»
v. Αντικατάσταση της φράσης «Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Παράρτημα V) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ), σε περίπτωση που υπάρχουν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» στη φράση «Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Παράρτημα V) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)»
vi. Προσθήκη του δικαιολογητικού «- Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών)
– Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε με σφραγίδα και υπογραφή του λογιστή ή/και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης για τις τρεις τελευταίες χρήσεις ή ανάλογη έκθεση ορκωτού λογιστή. Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα»
vii. Αντικατάσταση της φράσης «Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί, Ε4, αποδεικτικό υποβολής αποδοχών & συντάξεων) για τα έτη 2018-2019-2020) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα προκήρυξη, μαζί με την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο Παράρτημα V της παρούσας» με την «Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, ισολογισμοί συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας τέλους έτους, Ε4, αποδεικτικό υποβολής αποδοχών & συντάξεων) για τα έτη 2018-2019-2020) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση»
XXVII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
1) Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο
i. Πλήρης αντικατάσταση του κειμένου ως εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα Κ.ΑΛ.Ο. με την επωνυμία: ……………………….. στα πλαίσια του έργου με Κωδ έργου: ………….…… δηλώνω ότι:
• Όλα τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο της πρότασης είναι ακριβή και αληθή.
• Ο Δικαιούχος αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου, μετά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, αυτό θα απενταχθεί και θα επιστραφεί έντοκα η ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.
• Ο Δικαιούχος έχει λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της Πρόσκλησης.
• Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση.
• Ο Φορέας Κ.ΑΛ.Ο με ΑΦΜ ………………….…έχει υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην παρούσα Δράση.
• Ο φορέας ΚΑΛΟ δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης .
• Η ενιαία επιχείρηση δεν εντάσσεται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franching , shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), και λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές.
• Ο φορέας ΚΑΛΟ δε περιλαμβάνεται στις μη επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο κεφ. 6 της πρόσκλησης
• Ο φορέας ΚΑΛΟ δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
• Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός τριών ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).
• Ο φορέας ΚΑΛΟ δεν έχει προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής μου για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής μου για ενίσχυση, έχω προγραμματίσει να προβώ σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών.
• Δεν εκκρεμεί εις βάρος της ενιαίας επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης, κατόπιν απόφασης της Ε.Ε. ή του Δ.Ε.Ε..
• Δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα :
• Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
• Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) για τους λόγους του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 4488/2017.
• Ο Δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
• Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του ο Δικαιούχος συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006.
• Τα μέλη του φορέα Κ.ΑΛ.Ο παρέχουν ρητά τη συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 119 σελ.1- 88] σε όλα τα στάδια της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης, δηλαδή από της υποβολής της ως και, στην περίπτωση υπαγωγής του, οριστικοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης επένδυσής του.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς την ΕΥΔ ΕΠ Δυτική Ελλάδα και όσα λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με τον ΕΦ και την ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από τον ΕΦ και την ΕΥΔ Δυτικής Ελλάδας.
• Τα μέλη του φορέα Κ.ΑΛ.Ο αποδέχονται ότι στην περίπτωση κοινοποιήσεων –επιδόσεων εγγράφων που αφορούν την Πράξη τους, τούτες λαμβάνουν χώρα στην φορολογική έδρα των επενδυτών την οποία δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης τους και η οποία αναφέρεται στην απόφαση ένταξης τους. Περαιτέρω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν οποιαδήποτε μεταβολή της φορολογικής τους έδρας στον ΕΦ . Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης οιαδήποτε μεταβολής της φορολογικής έδρας, η κοινοποίηση – επίδοση θα συντελείται στην φορολογική έδρα της απόφασης ένταξής του.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013).
• Τα μέλη του φορέα Κ.ΑΛ.Ο δεσμεύονται ότι ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο έχει την ιδιότητα της ΜΜΕ Επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003.
• Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ.).
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο θα διασφαλίσει, με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και το επιχορηγούμενο προσωπικό της παρούσης Δράσης δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο φέρει την αποκλειστική ευθύνη των δαπανών που υλοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης και σε περίπτωση μη ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν τίθεται κανένα ζήτημα περί αποθετικής ή θετικής ζημίας.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται να μην διακόψει την λειτουργία του, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για ένα (1) έτος μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο δεν είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση .
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται να διατηρήσει την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
• Το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης,
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο δεν αφορά σε: δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς ή δημόσιους οργανισμούς ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι)Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τη αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αναπτύσσει ή δεσμεύεται ότι θα αναπτύξει τη δραστηριότητα της σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας έως και την 1η εκταμίευση»
XXVIII. Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο.
1) Πλήρης αντικατάσταση του κειμένου ως εξής: «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ Κ.ΑΛ.Ο. με την επωνυμία: ……………………….. στα πλαίσια του έργου με Κωδ έργου ……………….δηλώνω ότι:
• Όλα τα αναγραφόμενα τόσο στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο της πρότασης είναι ακριβή και αληθή.
• Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου, μετά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, αυτό θα απενταχθεί και θα επιστραφεί έντοκα η ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.
• Έχω λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της Πρόσκλησης.
• Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
• Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση.
• Ο υπό σύσταση φορέας Κ.ΑΛ.Ο με την προσωρινή επωνυμία ……………………………. έχει υποβάλλει μόνο μία πρόταση στην παρούσα Δράση.
• Τα μέλη της Κ.ΑΛ.Ο δε συμμετέχουν σε άλλη πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
• Ο φορέας ΚΑΛΟ δε περιλαμβάνεται στις μη επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο κεφ. 6 της πρόσκλησης
• Τα μέλη της Κ.ΑΛ.Ο-Κοιν.Σ.ΕΠ δε συμμετέχουν σε άλλη Κοιν.Σ.ΕΠ με ίδια δραστηριότητα
• Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης .
• Ο υπό σύσταση φορέας Κ.ΑΛ.Ο δεν θα ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franching , shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), και λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές.
• Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
• Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός τριών ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).
• Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο δεν έχει προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής μου για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής μου για ενίσχυση, έχω προγραμματίσει να προβώ σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών.
• Δεν εκκρεμεί εις βάρος της ενιαίας επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης, κατόπιν απόφασης της Ε.Ε. ή του Δ.Ε.Ε..
• Δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα :
• Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
• Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) για τους λόγους του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 4488/2017.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο δεσμεύεται να τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
• Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης του ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006.
• Τα μέλη του φορέα Κ.ΑΛ.Ο παρέχουν ρητά τη συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 119 σελ.1- 88] σε όλα τα στάδια της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης, δηλαδή από της υποβολής της ως και, στην περίπτωση υπαγωγής του, οριστικοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης επένδυσής του, σύμφωνα προς τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας Πρόσκλησης.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς την ΕΥΔ ΕΠ Δυτική Ελλάδα και όσα λαμβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με τον ΕΦ και την ΕΥΔ ΕΠ Δυτική Ελλάδα αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης (αιτήματα τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από τον ΕΦ και την ΕΥΔ Δυτικής Ελλάδας.
• Τα μέλη του φορέα Κ.ΑΛ.Ο αποδέχονται ότι στην περίπτωση κοινοποιήσεων –επιδόσεων εγγράφων που αφορούν την Πράξη τους, τούτες λαμβάνουν χώρα στην φορολογική έδρα των επενδυτών την οποία δηλώνουν στην αίτηση χρηματοδότησης τους και η οποία αναφέρεται στην απόφαση ένταξης τους. Περαιτέρω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν οποιαδήποτε μεταβολή της φορολογικής τους έδρας στον ΕΦ . Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης οιαδήποτε μεταβολής της φορολογικής έδρας, η κοινοποίηση – επίδοση θα συντελείται στην φορολογική έδρα της απόφασης ένταξής του.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013).
• Τα μέλη του φορέα Κ.ΑΛ.Ο δεσμεύονται ότι η επιχείρηση έχει την ιδιότητα της ΜΜΕ Επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο διαθέτει ή δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης των ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ.).
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο θα διασφαλίσει, με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και το επιχορηγούμενο προσωπικό της παρούσης Δράσης δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο φέρει την αποκλειστική ευθύνη των δαπανών που υλοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης και σε περίπτωση μη ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν τίθεται κανένα ζήτημα περί αποθετικής ή θετικής ζημίας.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται να μην διακόψει την λειτουργία του, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για ένα (1) έτος μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο δεν θα είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση .
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αποδέχεται να διατηρήσει την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
• Ο Δικαιούχος φορέας Κ.ΑΛ.Ο αναπτύσσει ή δεσμεύεται ότι θα αναπτύξει τη δραστηριότητα της σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας έως και την 1η εκταμίευση
• Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τη αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»
XXIX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
• Πλήρης αντικατάσταση του κειμένου με το εξής κείμενο «Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται από τον δικαιούχο / νομική οντότητα που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας:
• Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ ή Βεβαίωση οφειλής φόρων
• Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.
Επισημαίνεται ότι, η βεβαίωση οφειλής γίνεται αποδεκτή μόνο στην τελική εκταμίευσή, όπου γίνεται και η παρακράτηση του ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265).
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.
• Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού
• Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.
• Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται :
o ότι η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει εκχωρηθεί.
Εφόσον έχει γίνει εκχώρηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς η Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού.
o ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, με αναφορά στον αριθμό της τελευταίας τροποποίησης.
Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης τότε απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση επικυρωμένου από το Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού ή το σύνολο των τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον δεν υφίσταται κωδικοποιημένο. (Από τη συμπλήρωση του παρόντος σημείου εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
o ότι τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας, δεν έχουν τροποποιηθεί και είναι σύμφωνα με το ισχύον Τεχνικό Παράρτημα.
Εφόσον έχει γίνει τροποποίηση τότε υποβάλλονται εναλλακτικά:
• για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης, Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή
• για την εταιρική/μετοχική σύνθεση: Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή
• περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη θέσης σε εκκαθάριση.
Η εν λόγω αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση απαιτείται για τη λήψη προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής επιχορήγησης.
• ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις με τις οποίες συναποτελούν ενιαία επιχείρηση) κατά το έτος της ένταξης και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση ένταξης) ή σύμβασης κατά περίπτωση (αφορά μόνο την πρώτη εκταμίευση).
• περί μη εκκρεμούς διαδικασίας εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης σε κάθε εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή).
• Ότι η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ)
Η εν λόγω αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση απαιτείται ΜΟΝΟ για την πρώτη ενδιάμεση πληρωμή επιχορήγησης και ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De minimis)
Για την τελική πληρωμή επιχορήγησης, προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω με τη διευκρίνιση ότι:
• Το σημείο (iv) της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης αντικαθίσταται από αναφορά σε μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση για όλες τις εταιρικές μορφές. Για τις δε ατομικές επιχειρήσεις, το εν λόγω σημείο διαγράφεται εντελώς.
Προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο. Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου διμήνου, μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο, μη θέσης σε εκκαθάριση και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από ΓΕΜΗ.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται το πιστοποιητικό να διατηρεί την ισχύ τους για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του.
Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής σύμφωνα με το κεφάλαιο 10.4 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης.»

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).
H δράση στοχεύει:
• Στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• Στη μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
• Στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
• Στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Η δράση εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική προτεραιότητα 9.V «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση», Ειδικό Στόχο 9.v.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000€. και κατανέμεται ανά κατηγορία φορέων Κ.ΑΛ.Ο ως εξής:

  • 50% για τις υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο
  • 50% για τις υφιστάμενες φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Επίσης υπάρχει ειδική κατανομή προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

  • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 250.000 €

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000,00€ έως 100.00,00€

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων).

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 14/07/2021
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 20/10/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • Υφιστάμενες και υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΛΟ v1

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑ.Λ.Ο

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ

Scroll to Top