ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

Η διαβούλευση για τη θα είναι ανοικτή μέχρι 20/9/2019 στην ιστοσελίδα:

https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/cti/consultation.html

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 2.β.1.1 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αφορά τη στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα του τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα  στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)

Οι στόχοι της δράσης είναι :

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της στήριξής τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας
 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Ενίσχυση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 Δικαιούχοι της Δράσης

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα.
 • Να έχουν πριν την προκήρυξη της Δράσης κύρια δραστηριοποίηση (παραγωγική μονάδα, μονάδα έρευνα & ανάπτυξης) στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας
 • Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (Μόνο για Καν. 651/2014, άρθρο 14)
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις, που εξομοιώνονται με αυτές.

 Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 3.877.449€.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού, που κυμαίνονται  (επιχορηγούμενος π/υ) από 200.000€ έως 1.000.000 €.

Ειδικοί περιορισμοί

 • Η δαπάνη των Θέσεων Εργασίας (νέων ή υφιστάμενων) δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Η σχεδιαζόμενη δράση θα πρέπει να αφορά ανάπτυξη προϊόντων στο στάδιο της πειραματικής ανάπτυξης όπως ορίζεται στο ΓΑΚ 651/2014
  • απόκτηση, συνδυασμός, διαμόρφωση και χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.
  • μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή πρωτοτύπων, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, στα οποία ο πρωταρχικός στόχος συνίσταται στην υλοποίηση περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων σε προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί ουσιαστικά. Εν προκειμένω, μπορεί να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πρωτοτύπων ή πιλοτικών σχεδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ’ ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και επικύρωσης.
  • δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις ή περιοδικές τροποποιήσεις σε υφιστάμενα προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις
 • Η προτεινόμενη δράση θα πρέπει να έχει σαφή παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα και ενότητες εργασίας

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

 Ημερομηνίες Υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

 • Προβλεπόμενη Έναρξη υποβολής προτάσεων :    Οκτώβριος 2019
 • Προβλεπόμενη Λήξη υποβολής προτάσεων :     Δεκέμβριος 2019

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την  παρακολούθηση  και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

Μορφή ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται από 35% έως και 70% σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1.

Καταβολές ενίσχυσης

Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις

α) με προκαταβολή για το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

β) με την συμπλήρωση του  επόμενου 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

γ) με τη συμπλήρωση του  υπολοίπου  30%  του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στην παρούσα δράση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ένταση της ενίσχυσης και διάρθρωση προϋπολογισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Καθεστώς ενίσχυσης Ποσοστό Ενίσχυσης

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Ποσοστό Ενίσχυσης

Μικρές Επιχειρήσεις

1. Δαπάνες Προσωπικού στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 35% + 15%* Έως 45% + 15%*
1.1: Αμοιβές ήδη απασχολούμενου ερευνητικού προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας Έως 15% Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 35% + 15%* Έως 45% + 15%*
1.2 : Αμοιβές νέου προσωπικού με  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μισθωτή σχέση εργασίας Έως 100% Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 35% + 15%* Έως 45% + 15%*
1.3.  Δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής

ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό

Έως 20% ή 100.000€ Άρθρο 28 ΓΑΚ 50% 50%
2. Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και ειδικό λογισμικό στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο Έως 20% Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 35% + 15%* Έως 45% + 15%*
3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει έως 30% Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 35% + 15%* Έως 45% + 15%*
4. Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (business & marketing plan) Έως 10% Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 60% Έως 70%
5. Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας Έως 15% Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 35% + 15%* Έως 45% + 15%*
6. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές, μετακινήσεις, υλικά κλπ) Έως 15% Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 35% + 15%* Έως 45% + 15%*
7. Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, γενικά έξοδα κλπ) 15% των δαπανών προσωπικού Έως 20% ή 50.000€ Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 35% + 15%* Έως 45% + 15%*
8. Δαπάνες για κτίρια και κτιριακές διαμορφώσεις και υποδομές, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο Έως 20% ή 100.000€ Άρθρο 25 ΓΑΚ Έως 35% + 15%* Έως 45% + 15%*
9. Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού Έως 20% ή 20.000€ Άρθρο 28 ΓΑΚ 50% 50%
10.  Δαπάνες για την εκπαίδευση προσωπικού Έως 20% ή 60.000€ Άρθρο 31 ΓΑΚ 60% 70%
11. Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις Έως 20% Άρθρο 19 ΓΑΚ 50% 50%

* Αύξηση κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

— μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή

— μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους·

 1. ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Πληροφορίες-δημοσιότητα

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση του Προγράμματος (με το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν), θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr, www.pde.gov.gr/ependyseis και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (Μαιζώνος 122 & Γούναρη 26222 Πάτρα,  Τηλέφωνο:

2610 622711), E-mail επικοινωνίας: efd@diaxeiristiki.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ-ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
26.1 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών
26.2 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
26.3 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
26.4 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
58.2 Έκδοση λογισμικού
61.1 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.2 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.3 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.9 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
62.0 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63.1 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
72.19.29.01 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες

Ότι δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα δεν είναι επιλέξιμος ΚΑΔ στο πρόγραμμα.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΠΕ v1