ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.B.1.2-C “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»”

Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην προδημοσίευση που αφορά την πρόσκληση στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 με τίτλο

ΔΡΑΣΗ 1.B.1.2-C “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ  ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»”

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά τους τομείς της RIS3 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

  • «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
  • «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

και αφορά την ενίσχυση Επιχειρήσεων αλλά και συνεργατικών σχηματισμών τους για τη διενέργεια ερευνητικών έργων στους παραπάνω τομείς σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει διεξαχθεί στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κείμενα ανάλυσης των θεματικών περιοχών, χωρίς να αποκλείονται άλλες προτάσεις άμεσα συναφείς με τους τομείς αυτούς.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται:

  • Για τον τομέα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» στο ποσό 2.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη)
  • Για τον τομέα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» στο ποσό 2.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη)
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΤΠΕ
  1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ RIS3 – ΤΠΕ