Προκήρυξη Δήμου Αγρινίου για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος διαχείρισης ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης, προϋπολογισμού 137.096,77 € (πλέον ΦΠΑ 24%), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό MIS 5037514