Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Πατρέων για την πράξη «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό MIS 5034533