ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

CPV: 34114400-3

Ο Δήμαρχος Αγρινίου προκηρύσσει ανοικτό, κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, για ΥΠΟΕΡΓΟ : Προμήθεια λεωφορείου για τις ανάγκες της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – οικοτροφείων του εργαστηριού «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο, προϋπολογισμού 80.645,16 Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24% , της ΠΡΑΞΗΣ: «Ανέγερση μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – Οικοτροφείων του Εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα  στο Αγρίνιο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 379/24-01-2019 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και με  κωδικό MIS 5033223.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ