ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ «Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 6.0.0.1-e και τίτλο:

«Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ»

Η παρούσα Πρόσκληση περιλαμβάνει την ακόλουθη εγκεκριμένη δράση:
Δράση 6.0.0.1-e: Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ
Η δράση περιλαμβάνει:
Εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε παρεμβάσεις του ΕΚΤ του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.
Οι προτεινόμενες πράξεις για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης θα υποβάλλονται στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας.

  • Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 150.000,00 €
  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/4/2016
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020
  • Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6.0.0.1-e

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6.0.0.1-e