ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ κλπ)» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 7.0.01-c και τίτλο:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ κλπ)»

Η πρόσκληση αφορά ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, της κοινής γνώμης, των εταίρων και των εμπλεκομένων φορέων κλπ. σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων EΤΠΑ του ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

  • Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 700.000,00 €
  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 5/2/2016
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020
  • Δυνητικοί Δικαιούχοι: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ                   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ