4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  4η τροποποίηση (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) της Πρόσκλησης με κωδικό  ΠΔΕ0103-6 και τίτλο:

«Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Συνεχίστε την ανάγνωση «4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»(Έχει λήξει)«

7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  7η τροποποίηση της Προκήρυξης με κωδικό  ΠΔΕ0102-1 και τίτλο:

«Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Συνεχίστε την ανάγνωση «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»(Έχει λήξει)«

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΟΧΕ_3 και τίτλο:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»

Συνεχίστε την ανάγνωση «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»(Ενεργή)«

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΒΑΑ_3 και τίτλο:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Συνεχίστε την ανάγνωση «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»(Ενεργή)«

Τροποποιήσεις προκλήσεων επιχειρηματικότητας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  τροποποίηση των παρακάτω Προσκλήσεων στήριξης επιχειρηματικότητας:

  1. 6η Τροποποίηση της πρόσκλησης 1.δε.7 «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας»
  2. 6η Τροποποίηση της πρόσκλησης 1.δε.7Α «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»
  3. 7η Τροποποίηση της πρόσκλησης 1.δε.5 «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»
  4. 6η τροποποίηση της πρόσκλησης  1.δε.8 «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

η τροποποίηση αφορά το κεφ. 7.4 «Διάρκεια των έργων» με την προσθήκη της φράσης «Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο ΕΦΔ δύναται να εγκρίνει επιπλέον χρονική παράταση στην υλοποίηση των έργων, συνεκτιμώντας τις κατά περίσταση ιδιαίτερες συνθήκες και σε συνεννόηση με τους δικαιούχους μπορεί να εξετάσει ανά
πάσα στιγμή κατά περίσταση σχετικά αιτήματα. Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από το Δικαιούχο της εκάστοτε πράξης, ο οποίος έχει και την ευθύνη να αποστείλει έγγραφο τεκμηρίωσης προς τον ΕΦΔ το οποίο θα περιλαμβάνει:
1. αναλυτική καταγραφή των λόγων καθυστέρησης στην υλοποίηση των επιμέρους ενοτήτων εργασιών
2. εκτιμήσεις για την ασφαλή ολοκλήρωση της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση ιδιαίτερες συνθήκες (σ.σ. διασφάλιση ότι παρά τους όποιους περαιτέρω περιορισμούς, η Σύμπραξη θα είναι πλέον σε θέση να ανταπεξέλθει)
3. νέα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης»

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων(Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.i.1.2-a και τίτλο:

«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων»

Βασικός σκοπός της παρέμβασης αποτελεί η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μακροχρόνια ανέργων.
Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι της δράσης είναι

α) η συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων,
β) η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και
γ) η αύξηση της απασχολησιμότητας τους, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 4.000.000€
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11-08-2021
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 3-12-2021

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4914 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 6.0.0.1-e_2 και τίτλο:

Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης Δράσεων ΕΚΤ

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 150.000€
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24-11-2021
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2022

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης δράσεων ΕΤΠΑ(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 7.0.0.1-e_2 και τίτλο:

Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης δράσεων ΕΤΠΑ

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 300.000€
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 3-11-2021
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2022

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ των ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ κλπ.)(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 7.0.0.1-f_2 και τίτλο:

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ των ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ κλπ.)

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 350.000€
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24-11-2021
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2022

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Δράσεις Οργάνωσης της διαχείρισης ΕΤΠΑ(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  Πρόσκληση με κωδικό 7.0.0.1-a_2 και τίτλο:

Δράσεις Οργάνωσης της διαχείρισης ΕΤΠΑ

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 300.000€
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15-12-2021
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31-12-2022

Δυνητικοί Δικαιούχοι:  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ