1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»(Ενεργή)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην  1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0409-1 και τίτλο:

«Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

Η τροποποίηση αφορά τα παρακάτω σημεία:

 1. Κεφ. 3. Ταυτότητα της Δράσης: τροποποίηση της φράσης «Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού» σε «Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού»
 2. Κεφ. 5.1 Δικαιούχοι-Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Β. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο: τροποποίηση της φράσης «Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δηλούμενο ΚΑΔ» σε «Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δηλούμενο επιλέξιμο ΚΑΔ»
 • Κεφ. 10.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: τροποποίηση της φράσης «θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο εντός της ανωτέρω ταχθείσας προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών» σε «θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο εντός της ταχθείσας από τον ΕΦΔ προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών»
 1. Κεφ. 10.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: διόρθωση συντελεστή στάθμισης Κριτηρίων Α σε 30% και κριτηρίων Β σε 40%
 2. Κεφ. 10.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: διαγραφή της φράσης «εντός ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων»
 3. Κεφ. 11.2 Παρακολούθηση Πράξεων – Επαληθεύσεις – Πιστοποιήσεις: τροποποίηση της φράσης «τη Μονάδα …. του» σε «από τον ΕΦΔ»
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ): προσθήκη ως μη επιλέξιμων οι παρακάτω ΚΑΔ
 • 11.19.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καπνού, ακατέργαστου
 • 17.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού
 • 21.2 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού
 • 35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού
 • 77.10.10 Χονδρικό εμπόριο κατάλοιπων καπνού
 • 26.27.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων, ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού, εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού
 • 26.27.04 Λιανικό εμπόριο ειδών καπνιστού
 • 26.27.06 Λιανικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
 • 91.27 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
 • 99.27 Άλλο λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α’ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο

 1. Διαγραφή του δικαιολογητικού: «Το έντυπο υποβολής Ι.1, το οποίο αποτελεί και Αίτηση για ένταξη στη Δράση και προκύπτει από τη συμπλήρωση των πινάκων υποβολής στο ΠΣΚΕ»
 2. Τροποποίηση της φράσης «Βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (όπου θα αναγράφονται οι ΚΑΔ)» σε «Βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το TAXIS (όπου θα αναγράφονται οι ΚΑΔ)»
 3. Τροποποίηση της φράσης «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα Κ.ΑΛ.Ο υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τα υποδείγματα Α1 ή Α2 του Παραρτήματος Χ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)» σε «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα Κ.ΑΛ.Ο υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος IΧ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)
 4. Τροποποίηση της φράσης «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα Κ.ΑΛ.Ο υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το υπόδειγμα Β του Παραρτήματος Χ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)» σε «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα Κ.ΑΛ.Ο υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το υπόδειγμα Β του Παραρτήματος IΧ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)
 5. Τροποποίηση της φράσης «Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης του μισθολογικού κόστους» σε «Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης του μισθολογικού κόστους, κατάλληλα υπογραμμένο»
 6. Τροποποίηση της φράσης «Έκθεση τεκμηρίωσης της συνάφειας των τίτλων σπουδών των εταίρων με το αντικείμενο του φορέα Κ.ΑΛ.Ο (κριτήριο Α2) (συνημμένοι οι τίτλοι σπουδών των μελών)» σε «Έκθεση τεκμηρίωσης της συνάφειας των τίτλων σπουδών των εταίρων με το αντικείμενο του φορέα Κ.ΑΛ.Ο (κριτήριο Α2) (συνημμένοι οι τίτλοι σπουδών των μελών), κατάλληλα υπογραμμένο»
 7. Προσθήκη του δικαιολογητικού «Εξουσιοδότηση από τα μέλη του υπό σύσταση φορέα Κ.ΑΛ.Ο προς τον υπογράφοντα την πρόταση και τα λοιπά δικαιολογητικά»

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.ΑΛ.Ο

 1. Διαγραφή του δικαιολογητικού: «Το έντυπο υποβολής Ι.1, το οποίο αποτελεί και Αίτηση για ένταξη στη Δράση και προκύπτει από τη συμπλήρωση των πινάκων υποβολής στο ΠΣΚΕ»
 2. Τροποποίηση της φράσης «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα σύμφωνα με τα υποδείγματα Α1 ή Α2 του Παραρτήματος Χ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)» σε «Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα σύμφωνα με τα υποδείγματα Α του Παραρτήματος ΙΧ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)»
 3. Τροποποίηση της φράσης «Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης του μισθολογικού κόστους» σε «Περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης του μισθολογικού κόστους, υπογραμμένη κατάλληλα»
 4. Τροποποίηση της φράσης «Έκθεση τεκμηρίωσης της συνάφειας των τίτλων σπουδών των εταίρων με το αντικείμενο του φορέα Κ.ΑΛ.Ο (κριτήριο Α2) (συνημμένοι οι τίτλοι σπουδών των μελών)» σε «Έκθεση τεκμηρίωσης της συνάφειας των τίτλων σπουδών των εταίρων με το αντικείμενο του φορέα Κ.ΑΛ.Ο (κριτήριο Α2) (συνημμένοι οι τίτλοι σπουδών των μελών), κατάλληλα υπογραμμένο

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της σύστασης και η ενίσχυση της λειτουργίας φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).
H δράση στοχεύει:
• Στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• Στη μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
• Στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
• Στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Η δράση εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική προτεραιότητα 9.V «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση», Ειδικό Στόχο 9.v.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000€. και κατανέμεται ανά κατηγορία φορέων Κ.ΑΛ.Ο ως εξής:

 • 50% για τις υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο
 • 50% για τις υφιστάμενες φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Επίσης υπάρχει ειδική κατανομή προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 250.000 €

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000,00€ έως 100.00,00€

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των προτάσεων θα γίνει από τον ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων).

 • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 14/07/2021
 • Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 28/09/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΚΕΙΜΕΝΟ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΛΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑ.Λ.Ο

Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο ΠΣΚΕ