ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης, από τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , για τη δράση 4.3.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_4.3.4_ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ