ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, CLLD/LEADER (Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα)-ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α