ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 7.0.0.1-b και τίτλο:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ»

Η πρόσκληση αφορά δράσεις για υλοποίηση:
Ενεργειών πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών του που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.
Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη είναι 1.200.000 ευρώ, εκ των οποίων 40.000 ευρώ αφορούν δράσεις ΒΑΑ και 40.000 ευρώ αφορούν δράσεις ΟΧΕ.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.200.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/3/2017
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

• DHMOI ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΧΕΕ ΚΑΙ ΒΑΑ
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝ Γ’
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ