ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Δράσεις/ έργα υποστήριξης της ελκυστικότητας των φυσικών περιοχών. Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 26c22b-1 και τίτλο:

“Δράσεις/ έργα υποστήριξης της ελκυστικότητας των φυσικών περιοχών. Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου”

 Στόχος του συγκεκριμένου τύπου δράσης είναι η προστασία των φυσικών τοπίων που διαθέτει η ΠΔΕ και η ανάδειξη τους με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών ως αποτέλεσμα της ελκυστικότητας των φυσικών περιοχών. Περιλαμβάνονται έργα και ενέργειες που αφορούν την ανάδειξη – προστασία – διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 230.000,00€

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/6/2016
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/7/2016 23:59
  • Δυνητικοί Δικαιούχοι:
    • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ