ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1.a και τίτλο:

“ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”

Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά τη λειτουργία από τους δυνητικούς δικαιούχους των παρακάτω δομών που θα παρέχουν τις περιγραφόμενες υπηρεσίες σε αστέγους. Ο κάθε Δυνητικός Δικαιούχος θα υποβάλλει πρόταση με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της κάθε Δομής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και της οικείας προαναφερόμενης ΚΥΑ, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 1.112.580 €

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 1/7/2016
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 5/9/2016 15:30
  • Δυνητικοί Δικαιούχοι:
  • Δήμοι, και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας αυτών, Δημοτικά ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύμφωνα με την αναλυτικη πρόσκληση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1519