ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «Κέντρο Κοινότητας» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1.b και τίτλο:

Κέντρο Κοινότητας

Η προκηρυσόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, από τους δυνητικούς δικαιούχους, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 3.500.000 €

  • Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 7/7/2016
  • Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 8/8/2016 15:30
  • Δυνητικοί Δικαιούχοι:
  • Δήμοι
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα,Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από ΟΤΑ α’ βαθμού (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1527