ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΤΛ)»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 6.0.0.1-c και τίτλο:

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΤΛ)»

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, της κοινής γνώμης, των εταίρων και των εμπλεκομένων φορέων κλπ. σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων EΚΤ του ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, τη σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 150.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2016
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2023
Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Γ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ