ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Δράση 7.b.1.1.b: Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν το δίκτυο ΔΕΔ-Μ με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό 37b11b_2 και τίτλο:

«Δράση 7.b.1.1.b: Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν το δίκτυο ΔΕΔ-Μ με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα»

Η δράση περιλαμβάνει έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που υποστηρίζουν τις υποδομές, που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με την σύνδεση αυτών με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα. Στην περίπτωση που υλοποιηθούν προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ, δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα αναβάθμισης οδών εντός των περιοχών που θα υλοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 55.300.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/1/2017
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/3/2017
Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_37b11b_2