ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (Έχει λήξει)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης με κωδικό BAA_1 και τίτλο:

«ΔΡΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης αφορούν στην υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Πατρέων και Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ποιο συγκεκριμένα αφορά:

1. στην αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (εκπομπές CO2, αέριοι ρύποι, ηχορύπανση) από τους συμβατικούς τρόπους μετακίνησης καθώς και να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων. Προκειμένου για την επίτευξη των στόχων της δράσης, δύναται να δημιουργηθούν δίκτυα ηλεκτροκίνητων μικρών λεωφορείων «mini-bus» και να κατασκευασθούν τα απαραίτητα έργα προκειμένου για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση εντός του αστικού χώρου. Άλλη δράση που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων είναι η δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων λειτουργικά συνδεδεμένων με τα μεταφορικά δίκτυα του αστικού και περιαστικού ιστού. Στην επίτευξη των στόχων της δράσης, συμβάλλει επίσης η προμήθεια μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον όπως είναι ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς (μικρά βαν-λεωφορεία), ποδήλατα κλπ, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών εντός των πόλεων,

2. στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης, νέες υποδομές αποχέτευσης, ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς υγρών αποβλήτων, προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης λυμάτων,

3. στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει η ΠΔΕ και η ανάδειξη της με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών ως αποτέλεσμα της ελκυστικότητας των πολιτιστικών μνημείων. Περιλαμβάνονται έργα και ενέργειες ανάδειξης, προβολής και δικτύωσης των πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ όπως Μνημεία, Σύνολα και Αρχαιολογικοί Χώροι, πολιτιστικές διαδρομές με έμφαση στη δικτύωση επισκέψιμων Μνημείων, Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, στη βελτίωση τόσο της επισκεψιμότητας και αντιληπτότητας των μνημείων και των χώρων όσο και της ελκυστικότητας των μουσειακών εκθέσεων, καθώς και στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες,

4. στην προστασία των φυσικών τοπίων που διαθέτει η ΠΔΕ και η ανάδειξη τους με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αύξηση των εγχώριων και αλλοδαπών τουριστών ως αποτέλεσμα της ελκυστικότητας των φυσικών περιοχών. Περιλαμβάνονται έργα και ενέργειες που αφορούν την ανάδειξη – προστασία – διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ειδικών μορφών τουρισμού,

5. στην εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης και αποκατάστασης ρυπασμένων– υποβαθμισμένων περιοχών οικοτόπων. Εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης οικοτουρισμού σε Περιφερειακά Πάρκα (Διαχείριση επισκεπτών, προβολή και ανάδειξη). Δράσεις/ έργα υποστήριξης του πράσινου τουρισμού και του οικοτουρισμού. Σχεδιασμός πράσινων υποδομών και οριοθέτηση οικολογικών διαδρόμων σε επίπεδο Περιφέρειας,

6. σε υποδομές αστικών αναπλάσεων ιστορικών και εμπορικών κέντρων, πεζοδρομήσεις, αστικές αναπλάσεις για τη μείωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας (για την βελτίωση του βιοκλίματος σε αστικές περιοχές), ποδηλατόδρομοι, αστικός εξοπλισμός που θα συμβάλλουν στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,

7. σε έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που υποστηρίζουν τις υποδομές, που εντάσσονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών με την σύνδεση αυτών με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα εντός των περιοχών που συμμετέχουν σε σχέδια ΒΑΑ,

8. στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων στις οδικές μεταφορές με την εγκατάσταση τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης (συστήματα πληροφόρησης, προειδοποίησης κινδύνου), υποβοήθησης ή ελέγχου κυκλοφορίας κλπ. για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης με την παροχή ενεργητικής οδικής ασφάλειας.

Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 56.600.000,00€

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 6/6/2017
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/3/2018

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

  • ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  • ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ